ข้าพเจ้านางสาวปริญญารัตน์  จันทร์สิงห์ ประเภทประชาชน ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชบุรีรัมย์

ตำบลปราสาท  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ ตำบลวังเหนือ   อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้                 ติดต่อกับ ตำบลบัวทอง อ.เมือง, ตำบลโคกเหล็ก อ.ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ตำบลตาเสา, ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทางห่างจาก ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร

ระยะทางห่างจาก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร  มีจำนวน 18 หมู่บ้าน

ภาษาที่ใช้สื่อสาร คือ ภาษาเขมร ลาว

จากการปฏิบัติงานข้าพเจ้าสามารถสรุปรายงานผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม

2.โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้k

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับอย่างชัดเจน คือประชนชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดทักษะการประกอบอาชีพใหม่ โดยการพัฒนาผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพมากยิ่งขี้น เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนสร้างผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และก้าวขึ้นสู่การจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชุน(มผช.)

ในระหว่างการปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบคือส่วนใหญ่แล้วประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของการดำเนินโครงการ ยังขาดความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ เพราะบางโครงการนั้นจัดขึ้นตรงกับเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานในโครงการ

ได้พัฒนาประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานให้เหมาะสมกับความสามารถของตัวบุคคล และได้ใกล้ชิดกับชุมชน ได้รับทราบปัญหา รับทราบความต้องการของชุมชน และช่วยพัฒนาชุมชนให้ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยแท้จริง และได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างชัดเจน

ผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

1.เกิดการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Community Big Data)

2.เกิดการจ้างงานในชุมชน

3.ผู้รับจ้างงานได้พัฒนาทักษะครบทั้ง 4 ด้าน คือ 1.ด้านดิจิทัล 2.ด้านภาษาอังกฤษ 3.ด้านการเงิน 4.ด้านสังคม Social Literacy

4.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

5. ลดอัตราการว่างงาน

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้านางสาวปริญญารัตน์  จันทร์สิงห์ ขอขอบคุณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาทและทีมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลทุกท่าน

 

อื่นๆ

เมนู