โครงการที่ข้าพเจ้า นางสาวศิขรินทร์ บุบผาวาส บัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการตามตัวชี้วัดของตำบลปราสาท มีดังนี้
           1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
           2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน
           3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า
           4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
           ผลการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนบ้านขาม ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 คน ได้ดำเนินการตัดเย็บกระเป๋าผ้าจากการเข้าร่วมอบรมในโครงการต่ออย่างจริงจัง และให้ความสนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากและสินค้าแปรรูปบางอย่างชาวบ้านได้เพิ่มความคิดสร้างสรรค์จากเดิมที่มีอยู่ทำให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้นส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้ทำต่อ ให้ความสนใจบ้างเป็นบางส่วน เนื่องจากขาดเรื่องวัสดุอุปกรณ์ และหัวใจหลักของการเย็บผ้าและใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์คือเครื่องจักร เพราะไม่ได้มีอุปกรณ์เหล่านี้ครบทุกคนที่เข้าร่วมอบรม ทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่ได้จัดทำต่อ และยังมีการประกาศสินค้าขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มีคนสนใจสินค้า ส่วนมากเป็นกลุ่มวัยกลางคน

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

              ผลการดำเนินโครงการ ทำให้ทราบว่าคนในชุมชนนั้นมีการพัฒนาศักยภาพด้านสัมมาชีพตามวิถีชีวิตชุมชนเช่นนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาทางอาชีพและพัฒนาพื้นที่ของตนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและสามารถต่อยอดขยายผลได้ เริ่มมีเป้าหมายมีแรงจูงใจ มีความเข้าใจในการนำไปปรับใช้ในชุมชนและมองเห็นแนวทางที่จะดำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดอาชีพที่หลากหลาย และสามารถถ่ายถอดความรู้แก่คนในชุมชนได้ จึงทำให้การจัดกิจกรรมสัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

              ผลการดำเนินโครงการ เนื่องจากชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านขามตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาชีพเสริมที่นอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม คือการทอผ้าไหม/ผ้าฝ้าย ที่ได้สืบสานกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นเวลายาวนานมากแล้ว การทอผ้าที่เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงไหมเลี้ยงหม่อน จนถึงขั้นตอนที่ได้ผลผลิตเป็นเส้นไหม และการแปรรูปจากเส้นไหมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผ้าถุง ผ้าสไบ ผ้าโสร่ง และเมื่อทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้ดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ขึ้น จึงได้มีการจัดโครงการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ ชาวบ้านขามมีผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชน คือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเงิน และหมวก ซึ่งได้รับความเมตตาจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง มาถ่ายทอดความรู้ให้ เมื่อมีผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งที่สำคัญลำดับต่อมาคือเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นที่รู้จักและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

             ผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นการไลฟ์สดขายสินค้าให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเพจ facebookและการไลฟ์สดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติขั้นพื้นฐานให้ผู้ร่วมอบรมได้นำไปปฏิบัติต่อ

อื่นๆ

เมนู