ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ หานะพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 18 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านปราสาท หมู่ที่ 10 บ้านตะโกตาเนตร
หมู่ที่ 2 บ้านปราสาท หมู่ที่ 11 บ้านมะขามป้อม
หมู่ที่ 3 บ้านปราสาทพร หมู่ที่ 12 บ้านบุ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองละเบิก หมู่ที่ 13 บ้านนาล้อม
หมู่ที่ 5 บ้านดอนไม้งาม หมูที่ 14 บ้านละบิก
หมู่ที่ 6 บ้านกะนัง หมู่ที่ 15 บ้านกะชายน้อย
หมู่ที่ 7 บ้านขาม หมู่ที่ 16 บ้านเกษตรพัฒนา
หมู่ที่ 8 บ้านตลาด หมู่ที่ 17 บ้านหนองสะแก
หมู่ที่ 9 บ้านกะชายใหญ่ หมู่ที่ 18 บ้านกะชายสามัคคี

สภาพตำบลเป็นที่ราบ ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร

โครงการที่ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมสู่ชุมชนของทีมงานตำบลปราสาทได้มีการจัดขึ้นทั้งหมด 12 โครงการ

ดังนี้

1. โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19

3. โครงการจิตอาสา ที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

4. โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม

6. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

7. โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการ ท่องเที่ยว

สรุปโครงการโดยภาพรวมแล้ว คนในชุมชนให้ความร่วมมือและให้ความสนใจในแต่ละโครงการเป็นอย่างดี คนในชุมชนได้รับความรู้ ได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการมีการนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเอง ได้มีอาชีพเสริมจากการแปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มสัมมาชีพ ได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกเพื่อขาย ได้วิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่ช่วยลดน้ำขังในชุมชน ได้เรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ใน facebook หรือไลฟ์สด เพื่อขายสินค้าของตนเอง ได้มีการชูสถานที่ที่สำคัญ/ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตำบลปราสาทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นต้น

จากการได้ลงสำรวจพื้นที่ชุมชนและสอบถามคนในชุมชนตำบลปราสาทปัญหาของชุมชนที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่

 1. ประชาชนมีปัญหาความยากจน
 2. แสงสว่างไม่เพียงพอตามเส้นทางเข้าหมู่บ้าน
 3. ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง
 4. ปัญหาฝุ่นควันจากการเผาอ้อย เผาขยะ
 5. ปัญหาการจัดการขยะในหมู่บ้าน

สิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่ได้รับจาการทำงานในชุมชนตลอดการทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติงานและร่วมกับตำบลปราสาท

 1. ได้เรียนรู้ที่จะวิธีการเข้าหาและการพูดคุยกับผู้ใหญ่
 2. ได้เรียนรู้ที่จะประสานงานกับผู้คนได้ดีขึ้น
 3. ได้เรียนรู้ที่จะวางแผนทำงานร่วมกับชุมชน
 4. ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำในการจัดโครงการ
 5. ได้เรียนรู้ที่จะจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ดีขึ้น
 6. ได้รับรู้ถึงการปัญหาของชุมชนและความต้องการของชุมชน
 7. ได้รับรู้ถึงความใจดีของคนในชุมชน พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือเป็นอย่างดี
 8. ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับชุมชน

แม้อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียง 11 เดือน ต้องขอขอบคุณทีมงานปฏิบัติงานตำบลทุกท่านที่คอยช่วยเหลืออยู่เสมอ ถึงจะมีอุปสรรคบ้างตามบริบทของงาน แต่ทีมปฏิบัติทุกท่านก็ให้ความช่วยหลือ ให้คำปรึกษา คอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้การทำงานแต่ละครั้งผ่านไปได้อย่างราบรื่น และสนุกทุกครั้งที่ได้เจอกัน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู