บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน ประจำเดือนตุลาคม

      ข้าวพเจ้านายสรณ์สิริ สายบุตร ผู้ถูกจ้างงานประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม  ระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนตำบลปราสาทสูงสุด โดยได้มีโครงการหลักที่ต้องรับผิดชอบคือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน จัดขึ้น ณ วัดบ้านปราสาท หมู่ที่ 2 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 30 คน โดยตัวข้าพเจ้าได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่และบริการสิ่งต่างๆภายในการจัดอบรมณ์โครงการ

       โดยโครงการที่จัดอบรมณ์ในครั้งนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลอดผ่านการทำการตลาดออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม ได้มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยเนื้อหลักคือการให้ความรู้เกี่ยวกับ Facebook ตั้งแต่การสร้างเพจ การตั้งชื่อ การสร้างโลโก การไลฟ์สด  และเนื้อหาที่เหมาะสมแก่การโพสต์ในเพจเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นต้น

 

      โดยจากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนแล้วเสร็จ ได้พบปัญหาเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนเป็นผู้สู่งอายุหรือผู้มีอายุมากแล้ว จึงไม่มีความรู้หรือความสนใจด้านเทคโนโลยีหรือโซเชียลมิเดียมากนัก จึงเป็นการยากที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะเข้าใจเนื้อหาในการอบรมทั้งหมดหรือสามารถนำเอาเนื้อหาที่ได้อบรมไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในอนาคต

 

      ระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้ทำโครงการเป็นเวลาสามเดือนได้เข้าร่วมโครงการ ดังต่อไปนี้

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

4.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.การปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกับชาวบ้านและผู้มีส่วนร่วมในชุมชน

2.เรียนรู้การปรับตัวเพื่อเข้าหากับผู้คนหรือชาวบ้านหลายๆแบบ

3.ประบาบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่เจอขณะทำงาน

4.ทราบถึงปัญหาในชุมชนต่างๆที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู