บทความประจำเดือน ธันวาคม

ข้าพเจ้านางสาว สุดารัตน์ จี้อุ่น ประเภทประชาชน

สรุปผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในพื้นที่ชุมชนบ้านขานชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 7 คนได้ดำเนินการตัดเย็บกระเป๋าผ้าจากการเข้าร่วมอบรมในโครงการต่ออย่างจริงจัง และให้ความสนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก และสินค้าแปรรูปบางอย่างชาวบ้านได้เพิ่มความคิดสร้างสรรค์จากเดิมที่มีอยู่แล้วทำให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้ทำต่อ ให้ความสนใจบ้างเป็นบางส่วน เนื่องจากขาดเรื่องวัสดุอุปกรณ์และหัวใจหลักของการเย็บผ้าและใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์คือเครื่องจักรเพราะไม่ได้มีอุปกรณ์เหล่านี้ครบทุกคนที่เข้าร่วมอบรมทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่ได้จัดทำต่อและยังมีการประกาศสินค้าขายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมีคนสนใจสินค้าส่วนมากเป็นกลุ่มวัยกลางคนสรุปการดำเนินโครงการโครงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน ทำให้ทราบว่าคนในชุมชนนั้นมีการพัฒนาศักยภาพด้านสัมมาชีพตามวิถีชีวิตชุมชนความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาทางอาชีพและพัฒนาพื้นที่ของตนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและสามารถต่อยอดขยายผลได้เริ่มมีเป้าหมายมีแรงจูงใจมีความเข้าใจในการนำไปปรับใช้ในชุมชนและมองเห็นแนวทางที่จะดำเนินการที่จะส่งผลให้เกิดอาชีพที่หลากหลายและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่คนในชุมชนได้จึงทำให้การจัดกิจกรรมสัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ

1 คนในชุมชนมีการสร้างสัมมาชีพใหม่เพื่อประกอบอาชีพเสริมในครัวเรือน

2 คนในชุมชนสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบที่มีอยู่เดิมและสามารถเพิ่มรายได้ในระดับครัวเรือน

คนในชุมชนได้ความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและนำสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง

สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มพช.)พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุน ตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีอาชีพเสริมที่นอกเหนือจากการทำเกษตรคือการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่ได้สื่อสารกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นเวลายาวนานมากแล้วการทอผ้าที่เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงไหมเลี้ยงหม่อนจนถึงขั้นตอนที่ได้ผลผลิตเป็นเส้นไหมและการแปรรูปจากเส้นไหมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผ้าถุงผ้าสไบผ้าโสร่งและเมื่อทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้ดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ขึ้นจึงได้มีการจัดโครงการการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือชาวบ้านมีการผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนคือกระเป๋าสะพายกระเป๋าเงินและหมวกซึ่งได้รับความเมตตาจากผู้เชียวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรงมาถ่ายทอดความรู้ให้เมื่อมีผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งที่สำคัญลำดับต่อมาคือเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทำอย่างไรให้เกิดจากการกลายเป็นที่รู้จักและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนดังนั้นทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การคิดต้นทุนสินค้าและการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มพช.)ขึ้นโดยมีผู้เชียวชาญจากในสาขาที่เกี่ยวข้องมาถ่ายทอดให้ความรู้ซึ่งชุมชนบ้านขามได้จัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพและจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP และรอการดำเนินการนำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนมาตราผลิตภัณฑ์ชุมชน(มพช.)เป็นลำดับต่อไปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้นการไลฟ์สดขายสินค้าให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเพจ facebookและการไลฟ์สดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติขั้นพื้นฐานให้ผู้ร่วมอบรมได้นำไปปฏิบัติต่อ

*ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเชียวชาญบ้างแล้วและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมเพื่อจะพัฒนาตนเองก็ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้และให้ความสนใจเป็นอย่างดีในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชนปัญหาและอุปสรรคจากการประเมินพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดีมีการติดตามผลเป็นระยะซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาติดตามประมาณ 2-3 เดือนจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้านปัญหาและอุปสรรคนั้นเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูหนาวจึงทำให้ปลาเจริญเติบโตค่อนข้างช้าและเป็นโรคง่ายเพราะการต้านทานโรคลดลง และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มพช.)พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้าปัญหาและอุปสรรคจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและการแปรรูปพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชนปัญหาและอุปสรรคที่พบจากผลการปฏิบัติธรรมโครงการที่ผ่านมาพบปัญหาเรื่องผู้เข้าร่วมโครงการเพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจไม่ใช้อินเทอร์เน็ตและไม่เล่นโซเชียลมีเดียจึงไม่ค่อยมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการคนที่เข้าร่วมโครงการจึงเป็นลูกหลานหรือตัวแทนจากโครงการต่างๆที่ผ่านมาที่ทางทีมงานปฏิบัติงานได้จัดขึ้นเพราะคนในกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงโลกโซเชียลได้ง่ายและรวดเร็วกว่าทางทีมงานเร่งให้การจัดโครงการในครั้งนี้เกิดผลประโยชน์สูงสุดจึงคัดเลือกตัวแทนลูกหลานจากโครงการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วม

* สิ่งที่ได้เรียนรู้การวางแผนการประสานงานในการจัดโครงการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

*สิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชนคนในชุมชนใน 18 หมู่บ้านของตำบลปราสาทจากการลงสำรวจพื้นที่และขอข้อมูลจากชุมชนชุมชนให้ความร่วมมืออย่างดีและสนใจในการเสนอจัดโครงการให้แก่ชุมชนเป็นอย่างมากและทุกครั้งที่ลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามในแต่ละหมู่บ้านชุมชนและชาวบ้านได้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่และสนับสนุนกับโครงการที่เราไปเสนอพอถึงวันจัดโครงการมาร่วมเข้าโครงการอบรมตั้งใจเพื่อไปปฏิบัติต่อและสร้างสัมมาชีพให้แก่ชุมชนได้อย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู