ข้าพเจ้า นางสาวสุภาพร พาลพล ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

โดยแรกเริ่มในการดำเนินงานนั้นได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในชุมชนในเขตที่ได้มอบหมายเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริงจากคนในชุมชนตำบลปราสาทนำมาบันทึกและประมวลผล สรุปข้อมูล และจัดเก็บในส่วนกลางแล้วนั้น แล้วจึงได้จัดโครงการดัง 12 โครงการต่อไปนี้

1. โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

2. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19

3. โครงการจิตอาสา ที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

4. โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม

6. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

7. โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการ ท่องเที่ยว

ซึ่งแต่ละโครงการที่จัดขึ้นเกิดจากความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของชุม ซึ่งทีมผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถ้าจัดโครงการนั้นๆขึ้นจะตอบสนองและแก้ปัญหาของชุมชนได้ โดยเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านในตำบล

จากการทำงานตลอด 11 เดือนที่ผ่านมาทำให้ข้าพทราบถึงปัญหาและสภาพที่แท้จริงของตำบลปราสาท และรวมถึงการทำงานเป็นทีมและการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ ที่ทั้งทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมและยังเป็นโครงการที่มุ่งมั่นพัฒนาตำบลอีกด้วย ทำให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านในตำบลด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู