ข้าพเจ้า นางสาววันทิมา จำปาแดง ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการผ่านมาหลายโครงการทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้งานมากมายหลายอย่าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองและต่อชุมชนชาวตำบลปราสาทและอีกยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มาเข้าร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลาการทำงานเข้าพระเจ้ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้ทำงานเป็นชาว u2t

โครงการตามตัวชี้วัด มีจำนวน 12 โครงการ  ดังนี้

1.โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

5.โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

7.โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID 19

8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม

9.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

11.โครงการจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

12.โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)

 

ซึ่งข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ดูแลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในชุมชนตำบลปราสาทเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางด้วยซึ่งสรุปผลการดำเนินโครงการนั้นก่อนเริ่มทำโครงการข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการลงพื้นที่การเก็บข้อมูล 2-3 เดือนเพื่อจะนำข้อมูลมารวบรวมและนำข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและไม่คาดเคลื่อน เมื่อได้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญในตำบลปราสาทของเราก็จะนำมาเขียนประวัติหรือเล่าเรื่องให้เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจ เพื่อตั้งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือแลนด์มาร์คใหม่ในตำบลปราสาทของเรา อีกทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อให้ตำบลปราสาทของเราเป็นที่รู้จักและน่าแวะมาเที่ยวชม และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนของเราอีกด้วย จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนและนำข้อมูลไปให้ชุมชนตรวจสอบว่าถูกต้องหรือชัดเจนหรือไม่หากถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานก็จะเริ่มดำเนินงานถ่ายวีดีโอเพื่อเล่าเรื่องราวปราสาทสตอรี่ของเรา เพื่อให้โครงการของเราผ่านลุล่วงประสบความสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ซึ่งในการทำงานนั้นเราก็พบปัญหาในการทำงานถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับมือยังไงให้งานเดินไปได้โดยไม่ติดปัญหา ซึ่งทีมผู้ปฏิบัติงานของเราก็ผ่านอุปสรรคมาได้ทุกครั้งเพราะมีอาจาร์ยประจำตำบลที่คอยให้คำแนะนำและความร่วมมือร่วมใจความสามัคคีในทีมของเราจึงทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในการทำงานทุกครั้ง

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากชุมชนนั้นคือได้รับความรู้มากมายจากการลงพื้นที่และประสบการณ์ทำงานเพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลและทำให้ข้าพเจ้ามีความกล้าที่จะพูดคุยกับผู้คนจำนวนมาก และความมีน้ำใจของผู้คนในชุมชนที่มอบให้กับเราทีมผู้ปฏิบัติงานที่ฝังตัวในชุมชนของเรา และสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้นี้ข้าพเจ้าจะนำมาเป็นประโยชน์และใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดผลกับตัวเองอย่างแท้จริง

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากการทำงานในชุมชน

ทำให้ตัวข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงข้อมูลต่างๆของหมู่บ้าน เช่น ข้อมูลด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนในชุมชนตำบลปราสาทของเรา และทำให้สามารถรู้ปัญหาของหมู่บ้านและมีวิธีแก้ไขปัญหา และยังทำให้ทีมผู้ปฏิบัติงานวางแผนพัฒนาได้ถูกจุด อีกทั้งนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน

 

อื่นๆ

เมนู