ข้าพเจ้านางสาววรรณวิสา  พูลกิ่ง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด มีจำนวน 12 โครงการ ดังนี้

1.โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน

2.โครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน หลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID 19

3.โครงการจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

4.โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)

5.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว

6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคม

7.โครงการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน

8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พร้อมทั้งการสอนคิดต้นทุนสินค้า

11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

โดยในการจัดโครงการมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่

1.ด้านบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าชุมชนสู่สินค้า OTOP (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)

2.ด้านการสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

3.ด้านเพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน (การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy) มีโครงการที่ได้ดำเนินการ

4.ด้านนำองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพไปช่วยบริการชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาวะ (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)

ในการจัดโครงการที่ผ่านมาทั้งสิ้น 12 โครงการแล้วนั้น ได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี และจากการลงพื้นที่ชุมชนและการทำโครงการ ได้เห็นถึงความต้องการและปัญหาชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งเรื่องของรายได้ในครัวเรือน การพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อก่อให้เกิดอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนั้น จากปัญหาที่พบสามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อผลักดันได้เป็นบางส่วนเนื่องจากระยะเวลาในการจัดโครงการ หรือการต่อยอดเพื่อพัฒนาต่อไปมีระยะเวลาที่นานพอสมควร จึงทำได้แค่บางส่วนและเป็นการนำร่องในพื้นที่ชุมชนเท่านั้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในพื้นที่ตำบลปราสาท

1.ได้เรียนรู้และมีทักษะด้านต่างๆในการจัดทำโครงการ เช่น การทำหนังสือเอกสารราชการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2.ได้ประสบการณ์โดยตรงจากการลงพื้นที่ชุมชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

3.การทำงานร่วมกับทีมงาน หน่วยงานในพื้นที่ชุมชน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านตำบลปราสาท

 

 

อื่นๆ

เมนู