1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. NS05 สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

NS05 สรุปผลการดำเนินโครงการ วิเคราะห์ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่ได้รับจากการทำงานในชุมชน

ข้าพเจ้า นายวีรดนย์ เลิศนา ผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ประเภทบัณฑิตจบใหม่ทีมปฏิบัติงาน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ในระยะเวลา 3 เดือน ที่ข้าพเจ้าได้ ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบริการ  ในเขตพื้นที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สิ่งที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของทีมงาน ดังต่อไปนี้

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ หรือ ผลักดันให้เป็นสินค้า OTOP ในอนาคต และเป็นการเสริมสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน โดยรูปแบบของโครงการ เป็นโครงการที่สอนการแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนซึ่งมีมาอย่างช้านาน นั่นก็คือผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สิ่งของที่มีในชุมชน ทางด้านคณะทีมงาน ถึงได้นำเอา ผ้าฝ้ายทอมือ และผ้าไหม  นำมาแปรรูปเป็นหมวก กระเป๋าสะพายข้าง และกระเป๋าสตางค์

           


2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างสัมมาชีพแก่ชุมชน เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนในท้องถิ่น ทางคณะทำงานได้นำเรื่องการเรียนปลาดุกบนกระชังบก มาอบรมและให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยได้รับความสนใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างมาก และทีมงานได้นำอุปกรณ์ในการจัดทำกระชังบก ให้ลูกปลาดุก พร้อมทั้งอาหาร เพื่อให้คนในชุมชนได้ นำไปปฏิบัติจริง พร้อม ทั้งตั้งทีมติดตามผลการดำเนินงานเพื่อดูแลคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

         

     

               

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม/ถ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ (มผช.) ซึ่งได้สืบเนื่องมาจากโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ ที่ได้นำมาแปรรูปเป็นหมวก กระเป๋าสะพายข้าง และกระเป๋าสตางค์ เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตำบลปราสาท

           

สิ่งที่ได้รับจากการจัดโครงการ

1.คนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.คนในชุมชนมีรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตร

3.เกิดการหมุนเวียนรายได้ชุมชน

4.ได้ความรู้เพิ่มเติมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว

ปัญหาและอุปสรรค

1.ระยะเวลาในการจัดโครงการคนในชุมชนมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร จึงทำให้บางครอบครัวขาดโอกาส ในการอบรมความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมกิจกรรม มีอายุมากเกินไป จึง ทำให้การพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปไม่ต่อเนื่อง จากอายุที่มาก  จึงไม่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอย่างยังยืน

3.ปัญหาด้านต้นทุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อที่จะนำมาใช้กับองค์ความรู้ที่ได้รับไป จึงไม่สามารถ พัฒนาได้อย่างที่ควรจะเป็น

ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T กับทีมงาน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนที่ดีของทีมงาน การปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน การมีส่วนช่วยเหลือคนในชุมชน และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ของคนในทีมงาน ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆ เช่นนี้ ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ข้าพเจ้า และในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโครงการดีๆ เช่นนี้ อีกต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู