ข้าพเจ้านายเอกภาพ ตราศรี  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 

สืบเนื่องจากในวันที่ 4 กรกฏาคม 2564 ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาทได้มีการจัดโครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์) จากนั้นได้ติดตามผลในการทำปูนอินทรีย์ของผู้ที่เข้าร่วมอบรมว่าต้องการความช่วยเหลือในด้านใด เกิดผลลัพธ์อย่างไรบ้าง

 จากการลงสำรวจข้อมูลพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ ได้นำวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ไปลองทำที่บ้านและได้ลองนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่แล้ ผู้ที่เข้าร่วมสะดวกในการทำปุ๋ยกลับกอง  ปุ๋ยจากมูลสัตว์มากกว่า เป็นเพราะหาวัสดุได้ง่ายตามหมู่บ้านในชุมชน  โดยบางครัวเรือได้ทดลองกับพืชผักสวนครัวแล้วบางท่านพบปัญหาก็สามารถไปปรึกษาได้ที่ท่านผู้ใหญ่บ้านบุเพราะท่านผู้ใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยในส่วนของประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์มีมากมาย ดังนี้ 

  1. ทำให้พืชผลทางการเกษตรเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง สมบูรณ์ ได้รับสารอาหารครบถ้วน 
  2. ช่วยให้ดินมีสภาพเป็นกลาง 
  3. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งหนึ่งจะทำให้แร่ธาตุต่างๆ อยู่ในดินได้อย่างยาวนาน 
  4. ทำให้พืชผลต่างๆ ที่เติบโตขึ้นมาไม่มีส่วนผสมของสารเคมี 
  5. ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์พร้อมแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ให้กับดินและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในธรรมชาติ พร้อมกันนี้ยังส่งผลให้สิ่งเหล่านี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 

และมีบางท่านที่เข้าร่วมโครงการแต่ไม่ได้นำการทำปุ๋ยอินทรีย์ ไปทดลองทำต่อที่บ้านด้วยสาเหตุเป็นเพราะไม่สะดวก ไม่มีเวลาว่าง หรือบางท่านเป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถทำเองได้ จากการลงสำรวจข้อมูลในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า 

 

  • จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 ท่าน 
  • จำนวนผู้ที่ทำปุ๋ยอินทรีย์สาม 37 ท่านโดยเเบ่งออกเป็นสองกลุ่ม 

ปุ๋ยกลับกอง 35 ท่าน 

ปุ๋ยจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย 2 ท่าน 

  • จำนวนผู้ที่ไม่ได้ทำปุ๋ยต่อจากโครงการ 23 ท่าน 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู