ข้าพเจ้านางสาวอัจฉริยาภรณ์  แสงอ่อนตา ประเภทนักศึกษา และคณะทีมงานผู้ดำเนินงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำที่มีความจำเป็นในชุมชน/คนในชุมชนมีความต้องการใช้น้ำในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

น้ำมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตของคนเรา และยังมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น้ำสะอาดที่คนเราใช้ดื่มกิน ใช้หุงต้มอาหาร ใช้ซักเสื้อผ้า ใช้ในด้านการเกษตร หรือใช้ชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ได้แก่น้ำบาดาล น้ำประปา หรือน้ำดื่มที่ผลิตจากโรงงานต่างๆ ปัจจุบันแหล่งน้ำที่ถือว่ามีประโยชน์ได้แก่น้ำประปา เพราะนอกจากมีความสะอาด ปลอดภัยแล้ว ระบบน้ำประปายังมีใช้อย่างทั่วถึง เนื่องจากมีถังกรองเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 20 นิ้วขึ้นไป ซึ่งเหมาะสำหรับระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

นอกจากถังกรองจะมีความสำคัญสำหรับการทำระบบน้ำประปาหมู่บ้านแล้ว ยังทำให้ทุกหมู่บ้านสามารถผลิตน้ำประปาไว้ใช้เองได้ เพราะอุปกรณ์การติดตั้งที่สำคัญอย่างเช่น ถังกรองเหล็กมีหลายขนาดหลายราคา ทำให้เลือกใช้ได้ตามงบประมาณที่มีอยู่ และระบบการติดตั้งยังไม่ยุ่งยาก เพราะร้านจำหน่ายอุปกรณ์ประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่ จะมีบริการติดตั้งให้พร้อมโดยช่างที่มีความรู้ความชำนาญ โดยเฉพาะร้านจำหน่ายที่อยู่ในพื้นที่หรือท้องถิ่นนั้นๆ

ระบบน้ำประปาที่ดี ทำให้น้ำสะอาด ปราศจากสารตกค้างต่างๆการเลือกใช้อุปกรณ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และอุปกรณ์ชนิดแรกที่ต้องให้ความสำคัญก็คือ ถังกรอง หรือเครื่องกรองน้ำชนิดถังกรอง ซึ่งมีหลากหลายขนาดตามความต้องการในแต่ละการใช้งาน ราคามีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลายหมื่นบ้าน

 

คณะทีมงานได้ทำการสำรวจพบว่า แหล่งน้ำที่สำคัญต่อการทำการเกษตรคือแหล่งน้ำประปาโดยแต่ละหมู่บ้านที่ยกมาจะมีแหล่งน้ำไม่เท่ากันอันได้แก่ บ้านกระชายน้อยหมู่ 15กับ บ้านกระชายใหญ่หมู่ 9 มีแหล่งน้ำแหล่งเดียวกัน 1 บ่อ บ้านกระชายสามัคคี หมู่ 18 มีแหล่งน้ำ 1 บ่อ  และบ้านตลาดหมู่  8 มีแหล่งน้ำ 2 บ่อ

จากการสอบถามคนในชุมชนพบว่า เกษตรกรในชุมชนเอาน้ำไปใช้ในการรดน้ำพืชเกษตรอาทิเช่น อ้อย เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำเยอะ ถ้าปลูกอ้อยในหน้าฝน เวลาน้ำเยอะจะปล่อยน้ำออกจากอ้อยเวลามีอ้อยตาย จะปล่อยน้ำเข้าหลุม เพื่อปลูกอ้อยใหม่ไปแทนอ้อยที่ตาย  ข้าว ข้าวนาปรัง จะปล่อยน้ำเข้าไปในเวลาที่จะหว่านปุ๋ย และเวลาที่จะเกี่ยวข้าวถ้าน้ำเยอะเกินไปจะปล่อยน้ำออก  ข้าวนาปี เวลาดำนาจะปล่อยเข้านาเพื่อให้ดำนาได้ง่าย ไม่แข็ง ข้าวไม่ตาย

อื่นๆ

เมนู