ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา แฉล้มรัมย์ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท กพร. ในกลุ่มของ  NS05 – ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

       การทอผ้าไหมถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการทอผ้าไหมต้องใช้ความปราณีตและความชำนาญ เป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็นผืนผ้า ในชุมชนมีกลุ่มทอผ้าไหมเพื่อเป็นการจำหน่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนมีการทอผ้าไหมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนได้ตัวผ้าที่เป็นผืน ซึ่งลวดลายของผ้าไหมนั้นมีลวดลายที่หลากหลายแตกต่างกันไป การท้อผ้าในชุมชนตำบลปราสาทนิยมพากันทอ มีผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าโสร่ง ผ้ามัดหมี่ลายดอกพิกุล ที่เห็นได้ทั่วไป เพราะยังไม่มีลวดลายสัญญาลักษณ์ประจำตำบล จากการสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง2หมู่บ้าน มีบ้านขาม หมู่ 7 และบ้านนาล้อมหมู่ 13 พบว่า ซื้อไหมและผ้าฝ้ายมาทอเองโดยสมาชิกในกลุ่มการทอผ้าไหมให้เหตุผลในการไม่เลี้ยงไหมเองเป็นเพราะว่าไม่ได้มีเวลาว่างอีกอย่างในการซื้อไหมสะดวกและประหยัดเวลาในการท้อผ้าไหม

         การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมาทำกระเป๋า เสื้อผ้า และอีกมากมาย เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปทำเป็นกระเป๋า เสื้อผ้า ซึ่งทางกลุ่มได้ให้ความใส่ใจ พิถีพิถันในการเลือกลวดลาย สีสัน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่ตลอดเวลา ผสมผสานกับฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บ ทำให้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอมัดหมี่ของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ทำกระเป๋า เป็นที่ยอมรับและรู้จักของคนทั่วไป ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้และมีการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้รู้จักการใช้เวลาว่าง และใช้วัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ พัฒนารูปแบบ และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์  ในปัจจุบันมีการสั่งซื้อกระเป๋าในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในงานพิธี เป็นจำนวนมาก

     เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีดังนี้

1. จักรเย็บผ้า

2. จักรโพ้ง

3. กรรไกร กาว ไม้บรรทัด เข็มหมุด ด้าย ชอล์ก

4. ผ้าเคมีแข็ง ผ้าแก้ว ผ้ากาว ฟองน้ำ ผ้าเคมีแข็ง ฟองน้ำ

5. ใยสังเคราะห์ (สำหรับใส่ในหูกระเป๋า)

6. ซิป

7. กระดาษสร้างแบบ

8. วัสดุตกแต่งกระเป๋า เช่น กระดุม ลูกปัด

9. เตารีด เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู