ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

การทอผ้าไหม เป็นอาชีพหนึ่งของชุมชนตำบลปราสาท ซึ่งเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  โดยการทอผ้าไหมต้องใช้ความปราณีตและความชำนาญ เพื่อให้ได้ลวดลายสวยงาม ทั้งนี้ผ้าไหมยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ การทอผ้าไหมของชุมชนตำบลปราสาทมีเกือบทุกหมู่บ้าน โดยส่วนมากจะทำเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่างจากอาชีพหลักหรือจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆ ก็จะทอผ้าไหม เพื่อเก็บไว้ทำบุญหรือถ้ามีผู้สนใจก็จะขาย ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาทจึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลการทอผ้าไหมของบ้านนาล้อมและบ้านขาม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ้าไหม บ้านนาล้อม จำนวน 20 คน บ้านขาม จำนวน 13 คน โดยทั้งสองหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน

 

จากการสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มทอผ้าไหม พบว่าทางกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 2 หมู่บ้านทอผ้าไหม โดยการซื้อไหมเอา ไม่ได้เลี้ยงไหมเองเพื่อประหยัดเวลาในการทอ แต่ก็มีข้อเสียคือทำให้มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และใช้สีย้อมเคมี เพื่อให้สีติดทนกว่าสีธรรมชาติ เนื่องจากสีธรรมชาติอาจต้องใช้เวลากว่าจะได้สีที่ต้องการ ทั้งนี้กลุ่มทอผ้าไหมต้องการให้สอนออกแบบลวดลายผ้าไหม การทำการตลาด เพื่อเป็นที่รู้จักและจำหน่ายผ้าไหมได้ รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เป็นที่สนใจและจำหน่ายได้ง่ายขึ้น เช่น การทำกระเป๋า จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากกลุ่มทอผ้าไหมเป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของตำบลปราสาท

อื่นๆ

เมนู