ข้าพเจ้านางสาววรรณวิสา  พูลกิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทีมงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ทราบถึงแหล่งน้ำที่สำคัญในชุมชนตำบลปราสาทและความต้องการใช้น้ำในชุมชน ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ชุมชนและครัวเรือน พบว่าชุมชนในตำบลปราสาทมีแหล่งน้ำที่เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนคือ หนองกะโตวา เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่เป็นพันไร่ และยังเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของคนในชุมชนตำบลปราสาทอีกด้วย

คนในชุมชนมีความต้องใช้น้ำที่มีปริมาณที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและใช้สอยในการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นหนองกะโตวา ถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของคนในชุมชนก็จริงแต่พบปัญหาคือคนในชุมชนไม่ได้ใช้สอยจากหนองกะโตวา จะมีเพียงหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงหรือในระแวกนั้น ๆ เท่านั้นที่ใช้สอย ส่วนหมู่บ้านอื่น ๆ จะมีแหล่งน้ำของชุมชนหรือมีหนองน้ำของชุมชนไว้ใช้สอยประจำหมู่บ้านเป็นส่วนมาก หรือที่เรียกกันว่าสระน้ำประจำหมู่บ้าน เช่น บ้านปราสาท 3 หมู่บ้าน มีสระน้ำประจำหมู่บ้านที่ใช้สอย ใช้ในการทำเกษตร และทำกิจกรรมลงปลา เป็นต้น

แหล่งน้ำในชุมชนบ้านปราสาท

แต่ละชุมชนจะมีประปาประจำหมู่บ้านเพื่อกระจายน้ำไปยังบ้านต่าง ๆ แต่ถึงอย่างไรบางพื้นที่ในหมู่บ้านยังประสบกับปัญหาภัยแล้ง มีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้สอย และปัญหาหลักๆที่พบเจอจากการสำรวจคือน้ำที่ใช้สอยไม่สะอาด เกิดจากเครื่องกรองน้ำที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้น้ำมีกลิ่น มีตะกอน หรือเป็นสีเหลืองขุ่นบ้าง แต่ปัจจุบันก็ยังมีบ้านที่ไม่ได้ใช้น้ำของชุมชน แต่เป็นการเจาะน้ำบาดาลที่ใช้ภายในครัวเรือนของตนเอง ซึ่งในการเจาะน้ำบาดาลนั้นมีข้อดีคือมีน้ำที่เพียงพออย่างแน่นอน 

สระน้ำประจำหมู่บ้าน

ความต้องการใช้น้ำในการทำเกษตร พบว่าในช่วงฤดูแล้งเกษตรกรในชุมชนพบปัญหามีน้ำไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ เพราะในบางพื้นที่ไม่มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง จะรอแค่ฤดูฝนเท่านั้น ส่วนบางกลุ่มนั้นมีสระน้ำเป็นของตนเองทำให้ได้เปรียบในเรื่องของการทำเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะการทำเกษตรต้องใช้น้ำหรือมีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพทั้งปี ทำให้การประกอบอาชีพเป็นไปอย่างราบรื่น สามารถทำให้มีรายได้ระหว่างช่วงที่ไม่ได้ทำนา เช่น ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

สระน้ำในสวนเกษตร

ผลผลิตจาการปลูกผัก เพื่อเพิ่มรายได้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณชาวบ้านในชุมชนตำบลปราสาทที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่และสอบถามข้อมูลในครั้งนี้ค่ะ

อื่นๆ

เมนู