ข้าพเจ้านายเบญจรงค์ แต้มสี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  จากการที่คณะผู้ดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในพื้นที่ตำบลปราสาทและมีการประชาคมผู้นำหมู่บ้าน เพื่อคืนข้อมูลให้กับชุมชน ในวันนั้นได้รับข้อมูลจากผู้นำหมู่บ้านว่าสนใจที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลปราสาท เพราะหน้าฝนก็จะมีน้ำท่วมขัง และหน้าแล้งก็จะแห้งแล้งมาก จึงต้องการที่จะแก้ปัญหานี้ หลังจากทีมงานได้รับข้อมูลมาก็เริ่มวางแผนที่จะจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยเริ่มจากการสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการที่จะทำจริงเท่าไร เมื่อทราบแล้วทางทีมงานก็ได้วางแผนที่จะไปศึกษาดูงานการทำธนาคารน้ำใต้ดิน และได้ไปศึกษาดูธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด จากวิทยากรคุณพาพัชร์ ศรีชนะ และ ดต. อิทธิกร ราชประโคน ณ บ้านเลขที่ 239 หมู่ 6 บ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการไปศึกษาให้เข้าใจในวิธีการทำและประโยชน์ที่จะได้รับอย่างแท้จริง

ศึกษาดูธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด

               หลังจากไปศึกษาดูงานทางทีมงานได้ดำเนินการวางแผนเพื่อจัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นในวันที่ 4-5 กันยายน 2564 โดยได้เชิญวิทยากรสงท่าน คือ คุณพาพัชร์ ศรีชนะ และ ดต. อิทธิกร ราชประโคน มาให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด และได้ให้คำแนะนำอย่างละเอียดในการทำ และในวันถัดมาได้ลงพื้นที่ตามบ้านของชาวบ้านเพื่อให้คำปรึกษาในการขุดและใส่ส่วนประกอบต่างๆ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้การทำโครงการน้ำใต้ดินแบบปิดสามารถลุล่วงไปด้วยดี

                                                     

            1 สัปดาห์หลังจัดโครงการทางทีมงานได้ออกติดตามผลการทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินว่ามีปัญหาหรือผลจากการทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นอย่างไร พบว่า ธนาคารนำ้ใต้ดินช่วยลดการท่วมขังของน้ำเป็นอย่างดี และส่งผลให้ลดการเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นของน้ำที่ท่วมขัง  อีกอย่างช่วยลดแหล่งเพาะพันธ์ุของลูกน้ำยุงลายอีกด้วย ทำให้ชาวบ้านพึงพใจเป็นอย่างมากและต้องการดูผลอีกสักระยะหนึ่งก่อน แต่ตอนนี้ถือว่าธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดมีประโยชน์กับชุมชนอย่างมาก

     

 

 

อื่นๆ

เมนู