ข้าพเจ้านางสาวบุณฑริกา เชษรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 1-17 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม ณ บ้านละเบิก หมู่14 บ้านหนองละเบิก หมู่ 4 และบ้านกะนัง หมู่ 6 ก่อนการลงพื้นที่สำรวจทุกครั้งได้ขออนุญาตผู้นำหมู่บ้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนำมาพัฒนาชุมชนในตำบลปราสาท นั้นพบว่าปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านคือฝุ่นละอองจากการเผาอ้อย และปัญหาทางสังคมคือ ปัญหาความยากจนรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เนื่องจากมีรายได้ทางเดียวคือการทำเกษตรกรรม (ทำนา) พอหมดหน้านาชาวบ้านในชุมชนไม่มีรายได้เสริม ต้องไปทำงานต่างจังหวัด ปัญหาต่อมาคือปัญหาวัยรุ่นขับรถเสียงดัง รวมไปถึงควันจากการจุดไฟให้วัวในตอนกลางคืน ก่อให้เกิดมลพิษ

 

ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีการประชุร่วมกันกับอาจารย์หัวหน้าโครงการและทีมงาน NS05  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะแอดมินข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้จากส่วนกลาง มาแบ่งงานให้กับทีมงาน อย่างเช่น การรวบรวมข้อมูล 16 ตัวชี้วัด แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือน  แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบที่เกิดจากโรคโควิด-19 แบบฟอร์ม 03 และแบบฟอร์ม 04 การประเมินภาพรวมตำบล

 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้านและทีมงานที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างสูง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้นั้นข้าพเจ้าจะนำมาประมวลผลวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเจาะประเด็นเป้าหมายในการพัฒนาตำบลปราสาทต่อไป

อื่นๆ

เมนู