ข้าพเจ้านางสาวบุณฑริกา  เชษรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดกิจกรรมโครงการประชุมประชาคมผู้นำ คืนข้อมูลสู่ชุมชน เป็นโครงการเกี่ยวกับการคืนข้อมูลที่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานลงพื้นที่สำรวจในช่วงเวลา 3 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดกิจกรรม COVID-19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดขึ้นเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน เพื่อลดการระบาดของโควิด และกระตุ้นคนในชุมชนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน เพราะการฉีดวัคซีนสามารถช่วยป้องกันและสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ และได้มีการแจกแผนพับเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อให้ชาวบ้านได้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำสุขภาพเพื่อสร้างสุขแบบองค์รวมบนพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 2019 และกิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยข้าพเจ้า ได้ร่วมทำความดีโดยการทำความสะอาดศาสนสถาน

เนื่องจากทางอำเภอได้มีการให้ชุมชนแต่ละหมู่บ้าน โดยผู้นำพาคนในชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน เช่น กวาดถนน ถางหญ้าตามขอบถนน เก็บขยะ เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดและน่าอยู่

อื่นๆ

เมนู