ข้าพเจ้านางสาวบุณฑริกา  เชษรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการตัดต่อวิดีโอส่งประกวดโครงการ Hackathon ไปที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ได้มีการจัดทำโครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุด โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายเป็นฝ่ายพิธีการ และจัดสถานที่เล็กน้อย  โดยโครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจเกี่ยวกับขยะในพื้นที่โดยมีหัวข้อดังนี้

การจัดการขยะในชุมชนแบบดั้งเดิมและแบบที่ใช้นวัตกรรม เปรียบเทียบความแตกต่าง

การกำจัดขยะในชุมชนแบบดั้งเดิม

  • ขยะแห้ง ถุงพลาสติก จะถูกกำจัดโดยการเผา
  • ขยะเศษอาหาร จะนำไปให้สัตว์เลี้ยงกิน เช่น สนัข แมว หรือ หมู
  • ขวดแก้ว หรือขวดพลาสติก จะนำไปขายเพื่อรีไซเคิล

การกำจัดขยะในชุมชนแบบใช้นวัตกรรม

  • ขวดพลาสติดจะนำไปรีไซเคิล เช่น โมบายจากขวดพลาสติก โมบายจากแก้วพลาสติก
  • กระป๋องเบียร์ หรือ หระป๋องน้ำอักลม จะนำมารีไซเคิล เช่น โมบายจากกระป๋องเบียร์
  • ขยะที่เป็นธรรมชาติ จะนำไปกองกันไว้เพื่อนำไปทำปุ๋ย

เปรียบเทียบความแตกต่างได้ดังนี้

  • แบบดั้งเดิม จะทำให้กำจัดขยะได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
  • แบบใช้นวัตกรรม จะใช้เวลานานและต้องทำตามขั้นตอน

จากการลงพื้นที่สำรวจเกี่ยวกับขยะในพื้นที่ตำบลปราสาท ข้าพเจ้าได้พบการกำจัดขยะโดยมีวิธีต่างๆ คือ การเผา การหมักทำปุ๋ย การฝังกลบ และในชุนชนยังมีปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดขยะ เช่น ไม่มีแหล่งทิ้งขยะ นำขยะมาทิ้งข้างทาง หรือ ทิ้งลงคลอง ทำให้น้ำในคลองเกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และทำให้คลองเกิดการอุดตันทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้

อื่นๆ

เมนู