ข้าพเจ้านางสาวอัจฉริยาภรณ์  แสงอ่อนตา ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ ถึง 1-15 มีนาคม 2564 ได้ทำการเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01-02-06 (เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์) ในครัวเรือนที่ตกสำรวจ ซึ่งจะทำให้พบเจอความเป็นอยู่ของผู้คน และปัญหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยปัญหาที่พบหลักๆคือ รายจ่ายมากกว่ารายรับ

วันที่ 10 มีนาคม  2564 ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้ดำเนินงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้มีการพูดคุยเรื่องการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ และได้แบ่งหน้าที่ในการวิเคราห์และสังเคราะห์ข้อมูลออกเป็นสัดส่วนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

จากการสำรวจพบว่า  อาชีพส่วนมากของคนในตำบลปราสาท  คือ การทำนา  และการทำไร่   การทำนาในแต่ละปีนั้นจะทำได้ปีละครั้งและจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย  ค่าเมล็ด  แม้กระทั่งค่าเก็บเกี่ยว ค่าแรงงานคน  ส่วนรายรับจะมีทางเดียวก็คือการจำหน่าย การจำหน่ายในแต่ละครั้งก็จะมีค่าจิปาถะเล็กๆน้อยๆ ราคาข้าวในแต่ปีจะไม่เท่ากัน  จะขึ้นอยู่กับตลาดโลก  ปีไหนตลาดต้องการมากก็จะได้ราคาสูง  ปีไหนตลาดต้องการไม่มากก็จะได้ราคาต่ำกว่าปกติ  ส่วนการทำไร่ในที่นี้ก็คือ  ไร่อ้อย กลุ่มบุคลที่ทำไร่อ้อยก็จะมีนายทุนมาลงทุนให้ก่อน  เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วค่อยคืนนายทุน  แต่แล้วกำไรที่ได้ก็น้อยนิดไม่พอใช้จ่ายในครัวเรือน  ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเกิดขึ้น และปัญหาที่พบอีกอย่างหนึ่งก็คือ  ถนนและทางระบายน้ำ  ในหมู่บ้าน หมู่ 5 10 16 ที่ได้ทำการสำรวจพบว่ามีทางระบายน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้เกิดน้ำขังและน้ำเน่าเสีย

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 10 16 และชาวบ้านทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู