ข้าพเจ้านางสาวลภัสรดา ขจัดโรคา ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและชุมชนรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพื้นฐานด้านต่างๆได้แก่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคม ข้อมูลด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สินค้าหัตถกรรมและคหกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ของตำบล แหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลภาวะสุขภาพ และสำรวจปัญหา ความต้องการในการแก้ปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชน

เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งการระบาดระลอกนี้มีความรุนแรง และมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งพบว่าการแพร่ระบาดในระลอกนี้เป็นโควิดสายพันธ์ุอังกฤษที่เกิดการระบาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นมากกว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สายพันธุ์เดิม 1.7 เท่า และมีการลุกลามขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ผู้ที่ติดเชื้อกระจายไปทั่วทุกสาขาอาชีพในทุกวงการ ซึ่งผู้ที่ได้รับเชื้อมีทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากกลุ่มก้อนสถานบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ นักร้อง นักดนตรี นักแสดง พิธีกร นักกีฬา พ่อค้า นักธุรกิจ นักศึกษา ตลอดจนนักเที่ยวทั่วไป ด้วยเหตุนี้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงได้จัดให้มีกิจกรรม COVID-19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดขึ้นเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน เพื่อลดการระบาดของโควิด

ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และกระตุ้นคนในชุมชนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน เพราะการฉีดวัคซีนสามารถช่วยป้องกันและ สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้

และสืบเนื่องจากคณะผู้ปฏิบัติงาน NS05 ตำบลปราสาท โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพเพื่อสร้างสุขแบบองค์รวมบนพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 2019 ซึ่งมีการให้ความรู้ด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงความรู้ด้านวัคซีน และมีกิจกรรมในการทำสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อให้ความรู้แก่คนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวิธีการทำ ดังนี้

1.เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ปริมาณ 900 มิลลิลิตร

2.ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3%หรือ6% ปริมาณ 30 มิลลิลิตร

3.กลีเซอรีน 98% ปริมาณ 36 มิลลิลิตร

4.น้ำกลั่นหรือน้ำ RO ปริมาณ 128 มิลลิลิตร

5.คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

6.บรรจุใส่ขวดสเปรย์ขนาด 50 มิลลิลิตร

อื่นๆ

เมนู