ข้าพเจ้า นางสาวลภัสรดา ขจัดโรคา ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากการที่ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ทำการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ จนทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนแล้วนั้น ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจึงได้จัดเตรียมการคืนข้อมูลของตำบลจากการสำรวจข้อมูลให้แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้าน

ดั้งนั้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจึงได้ประชุมมอบหมายงานรับผิดชอบโครงการ เพื่อจะได้ดำเนินการคืนข้อมูลแก่ผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู