ข้าพเจ้า นายเอกภาพ ตราศรี ประเภทนักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้าน บ้านดอนไม้งาม บ้านตะโกตาเนตรและบ้านเกษตรพัฒนา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างของแต่ละครัวเรือนเพื่อมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดของชุมชน

ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 3 หมู่บ้านเพื่อขอข้อมูลเบื้องต้น และลงสำรวจพื้นที่วันแรกเริ่มสำรวจที่บ้านดอนไม้งามชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตามแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลเสร็จจากบ้านดอนไม้งามแล้วก็ต่อด้วยบ้านตะโกตาเนตรเป็นหมู่บ้านพูดภาษาถิ่นกันเยอะส่วนใหญ่ หมู่บ้านสุดท้ายบ้านเกษตรพัฒนาทางเข้าหมู่บ้านค่อนข้างลำบาก ชาวมีบอกทางเข้าซอย ช่วยเรียกเพื่อนบ้านให้มากรอกแบบสอบถามแบบฟอร์ม 01 แบบฟอร์ม 02 แบบฟอร์ม 05

จากการสำรวจทั้ง 3 หมู่บ้านได้ข้อมูลตามที่ต้องการส่งต่อให้ส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสิถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและต้อนรับคณะสำรวจเป็นอย่างดี

 

ภาพที่ 1.1 บ้านตะโกตาเนตร

ภาพที่ 1.2 บ้านดอนไม้งาน

ภาพที่ 1.3 บ้านเกษตรพัฒนา

 

อื่นๆ

เมนู