ข้าพเจ้านางสาวอัจฉริยาภรณ์ แสงอ่อนตา ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานข้อมูลในชุมชนทั้งสภาพปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงแก้ไขรวมถึงความต้องการเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาและสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชนและร่วมลงความคิดเห็นในการเขียนโครงการที่น่าสนใจโดยมีอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการเขียนและสร้างโครงการเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนตำบลปราสาท

และต่อมาได้มีการนัดประชุมกับทีมปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมวางแผนโครงการที่รวบรวมข้อมูลความสำคัญของตำบลปราสาท โดยส่วนมากพบว่าคนในตำบลปราสาทมีอาชีพ  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  เมื่อว่างเว้นจากการทำงานก็จะมีการจักสานและทอผ้าไหมโดยสรุปเป็นโครงการได้ดังนี้

1.โครงการตลาดสินค้าผักสวนครัวและพืชไร่

เป้าหมายของโครงการคือ เกษตรกรเข้าใจถึงการปลูกผักและพืชไร่ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

และมีตลาดรองรับผักสวนครัวและพืชไร่ของเกษตรกร

2.โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทย

เป้าหมายของโครงการคือ กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมได้มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสวยงามละเอียดอ่อนของลายผ้าทำให้เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้ซื้อ และเป็นที่ต้องการของตลาด

3.โครงการผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก

เป้าหมายของโครงการคือ

1.ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก

2.ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีและร่วมมือกันผลักดันผลิตภัณฑ์จักสานจากพลาสติกให้เป็นสินค้า OTOP

4. โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เป้าหมายของโครงการคือ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาให้มีคุณภาพ

2.เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการกัญชาที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

3. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู