ข้าพเจ้านางสาวอัจฉริยาภรณ์ แสงอ่อนตา ประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมแบ่งงานกับหัวหน้าโครงการและทีมงานคณะผู้ร่วมดำเนินงานเพื่อแบ่งงานการเขียนโครงการหลังจากทำการวิเคราะห์ ผ่านช่องทาง Google meet โดยโครงการที่ได้ทำการแบ่งงานมีดังนี้

 1.  โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบสินค้าการเกษตร(มันเทศ)สู่การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมีคุณภาพและมาตรฐาน(ระยะที่ 1 )
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวัตถุดิบสินค้าการเกษตร(มันเทศ)สู่การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมีคุณภาพและมาตรฐาน(ระยะที่ 2 )
 4. โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน
 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการยกระดับ การแปรรูปสินค้าจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ ให้มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 6. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มศักยภาพ(Upskill,Reskill)อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์
 7. การให้คำปรึกษาในพื้นที่เพื่อยกระดับสินค้า OTOP และยกระดับอาชีพอื่นๆ
 8. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนสู่การยกระดับการท่องเที่ยว
 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเล่าเรื่อง นักสื่อความหมาย แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ภูมิปราชญ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคมตามลำดับเสี่ยงของการเกิดโรค
 11. โครงการอบรมแกนนำสุขภาพเพื่อสร้างสุขแบบองค์รวมบนพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19
 12. โครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ร่วมกับชุมชน การทำความดี พัฒนาสิ่งแวดล้อม
 13. โครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด(การทำปุ๋ยชีวภาพ/การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีการประชุมชี้แจงการทำงานออกสำรวจ CBD และดำเนินโครงการ ผ่าน google meet โดยการกรอกแบบสำรวจ CBD สามารถกรอกได้ผ่าน https://cbd.u2t.ac.th

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้พิมพ์โครงการในหัวข้อที่ 1 อันได้แก่โครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม CBD ของ บ้านดอนไม้งาม บ้านตะโกตาเนตรและบ้านเกษตรพัฒนา ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลมีอาชีพหลักคือปลูกข้าว และปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่ และมีอาชีพเสริมคือการรับจ้างทั่วไป รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพเสริม จากการลงพื้นที่มีปัญหาคือช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของCOVID-19 ทำให้เป็นปัญหาในการลงสำรวจ

 

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู