ข้าพเจ้านายจักรพันธ์  นิธิณัฐนันท์ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 1-12 เมษายน 2564  ได้ทำการวางแผนวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลกับทีมงานปฏิบัติ ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ทำหน้าที่เป็นแอดมินช่วยดูแลเกี่ยวกับเอกสาร จัดทำวิดีโอและอำนวยความสะดวกแก่ทีมปฏิบัติงาน ทั้งในด้านเอกสาร ด้านเทคโนโลยี และข้อมูลเพื่อรายงานในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนเพื่อทำโครงการ

วันที่ 5 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันประชุมเขียนโครงการนำเสนอหัวหน้าโครงการ โดยแต่ละโครงการล้วนเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่ง เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยังยืนต่อไปของคนในชุมชน

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนโครงการเกี่ยวกับการนำอาชีพเสริมเข้ามาเพื่อให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น และจัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการและรอการอนุมัติ มี 4 โครงการดังนี้

1.โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทย

2.โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

3.โครงการตลาดสินค้าผักสวนครัวและพืชไร่

4.โครงการ ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก

อื่นๆ

เมนู