ข้าพเจ้านายเบญจรงค์ แต้มสี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลปราสาทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดระลอกใหม่ของ Covid-19  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนในตำบลปราสาทจำนวน 50 คน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นให้ความรู้และการป้องกันอย่างถูกวิธีเกี่ยวกับโรค Covid-19 รวมถึงวิธีการสร้างสุขแบบวิถีใหม่ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการลดความเครียดจากการระบาดของโรค Covid-19 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพราะจากแบบสำรวจที่เจ้าหน้าที่ดำเนินงานได้ลงสำรวจพบว่าประชาชนยังมีความรู้เรื่องโรค Covid-19และการป้องกันไม่มากพอ รวมถึงยังมีความเครียดและความกังวลจากการระบาดด้วย

หลังจากการฟังบรรยายจากวิทยากรมีกิจกรรมการทำสเปรย์และเฟสชิวให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือทำ โดยมีเจ้าหน้าดำเนินงานคอยให้คำแนะนำ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และหลังจากทำเสร็จได้มอบสเปรย์และเฟสชิวที่ทำนำกลับไปใช้ที่บ้านด้วย

ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชนการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยได้แบ่งทีมงานเป็น 3 ทีม คือไปทำความสะอาดวัดบ้านปราสาท วัดบ้านทองธรรมชาติ และถนนเฉลิมพระเกียรติทางเข้าตำบลปราสาท โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางเทศบาลตำบลปราสาทเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

 

อื่นๆ

เมนู