1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. NS05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ 4,6,14 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ 4,6,14 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

          ข้าพเจ้า นางสาวบุณฑริกา เชษรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หมู่ 4,6,14 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 10-13,15-16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  หมู่ 4,6,14 ตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์

       

          ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองละเบิก หมู่ 6 บ้านกะนัง หมู่ 14 บ้านละเบิก ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจพื้นพี่และเก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน จึงได้เข้าไปขออนุญาติสำรวจชุมชนในพื้นที่ของชุมชนโดยการเข้าไปสำรวจบ่อเก็บน้ำประปาของแต่ละหมู่บ้านตามแบบฟอร์ม 05 กับ 16 ตัวชี้วัด หลังจากได้ผลสำรวจแล้ว จึงพบว่าบ่อเก็บน้ำของแต่ละหมู่บ้านไม่ได้มีการใช้เครื่องกรองน้ำทำให้มีปัญหาน้ำไม่สะอาด

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านหนองละเบิก หมู่ 6 บ้านกะนัง หมู่ 14 บ้านละเบิก ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบฟอร์ม 05 กับ 16 ตัวชี้วัด และอำนวยความสะดวก

อื่นๆ

เมนู