ข้าพเจ้านายเบญจรงค์ แต้มสี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่ 1-9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 ณ.บ้านตลาดตำบลปราสาสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  และวันที่ 10 มีนาคม ประชุมแบ่งงาน ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว้นที่  17 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. เพื่อมาสรุปวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ณ บ้านละเบิก ตามแบบฟอร์มสำรวจ 01,02,03,04 จากส่วนกลาง

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ ม. 8 บ้านตลาด ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 104 หลังคาเรือนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆตามที่ส่วนกลางได้ส่งแบบฟอร์มมาให้เพื่อนำไปประเมินผลการวิจัยนำไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไปในชุมชน

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขออนุญาติ นายประสิทธิ์ นิทุรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ก่อนเข้าสำรวจในชุมชน และได้สอบถามชาวบ้านพบว่า อาชีพหลักคือ เกษตรกร เช่น ทำนา ทำไร่ เช่น สวนอ้อย สวนมันสำปะหลัง   อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ส่วนปัญหาของชุมชนก็คือ ขยะ เพราะไม่มีถังขยะ แต่ทางชุมชนก็มีวิธีกำจัดขยะของตัวเอง  ปัญหารองลงมาก็จะเป็นร่องน้ำในชุมชน ขาดแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร  เป็นต้น

ปัญหาอุปสรรค์ในการลงพื้นที่สำรวจคือ ชาวบ้านออกไปรับจ้าง บางคนไปเลี้ยงวัว ควาย กลับบ้านอีกทีก็เย็นๆๆ

ทั้งนี้ทางทีมงานขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย และชาวบ้าน ม. 8 และชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ในครั้งนี้ทางทีมงานจะนำขัอมูลที่ได้ส่งส่วนกลางนำไปวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของท่านต่อไป

รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู