ข้าพเจ้านางสาววันทิมา จําปาแดง ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2564 ณบ้านปราสาท 

   ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมประชุมออนไลน์ เพิ่มเติมเพื่อที่จะแบ่งงาน ในการเขียนโครงการเพิ่มเติม และได้แบ่งงานแต่ละกลุ่ม เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD เกษตรกรเพิ่ม จากเดือนที่แล้ว เพื่อจะนำโครงการที่ได้มาพัฒนา ให้ตำบลปราสาทเป็นตำบลที่เข้มแข็ง ให้ชาวบ้านและคนในชุมชนมีรายได้เพิ่ม และมีการประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าของการทำงาน 

   นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน เตรียมพร้อมที่จะลงประชาคมหมู่บ้าน กับผู้นำชุมชนพร้อมที่จะพัฒนา และแก้ไขปัญหาถึงความต้องการของชุมชน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ตั้งเอาไว้เพื่อให้ชุมชนเป็นตำบลที่เข้มแข็งและมีรายได้

   ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานจะตั้งใจพัฒนาชุมชนตำบลปราสาทของเราอย่างตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อให้ชุมชนของเรา กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้เป็นสินค้าที่น่าสนใจ และจะได้มีรายได้เข้ามา ในตำบลปราสาท ตามเป้าหมาย และกลายเป็นตำบลที่น่าสนใจและเข้มแข็งต่อไป

อื่นๆ

เมนู