ข้าพเจ้า นางสาวชลธิชา แฉล้มรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท กพร (ไม่ได้เข้าสำนักงาน) ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จ.บุรีรัมย์  ข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายให้ลงในพื้นที่ตำบลปราสาท หมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ ได้แก่  บ้านดอนไม้งาม หมู่ 5  บ้านตะโกตาเนตร หมู่ 10 บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ 16 ในวันที่ 10 มีนาคม อาจารย์มีการนัดประชุมทีมงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอาชีพให้แก่ชุมชน ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากประสบอุบัติเหตุระหว่างขี่รถจักรยานยนต์ไปเข้าร่วมประชุม วันที่ 12-15 มีนาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้ลงไปสำรวจพื้นที่หมู่บ้าน16เพื่อเก็บครัวเรือนที่ยังตกค้างอยู่หมู่ที่ 11 บ้านมะขามป้อม และ หมู่ 12 บ้านบุ ข้าพเจ้าพร้อมทีมงาน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงงสำรวจข้อมูลพื้นที่ทั้ง2หมู่บ้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่ส่วนกลางได้ส่งมาให้เพื่อนำไปประเมินผลการวิจัยนำไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อชุมชนนั้น

         ข้าพเจ้าและทีมได้พากันไปขออนุญาตทางผู้ใหญ่บ้าน ก่อนจะลงสำรวจข้อมูลหลังจากที่สำรวจข้อมูลแล้วพบว่าปัญหาในชุมชน สิ่งแวดล้อม และปัญหาทางสังคม คือวัยรุ่นน้อยที่พากันจัดกลุ่มอยู่ในตอนกลางคืน วัยรุ่นมีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนมากชาวบ้านมักจะไม่พากันพูดถึงเพราะกลัวเขาอยากอยู่เย็นเป็นสุข แต่สิ่งที่ชาวบ้านบอกว่า อยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาช่วยจัดการให้ทีข้าพเจ้าวันที่ 17 ประชุมวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพชุมชน


         ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานครั้งนี้ คือ หมาดุ ชาวบ้านไม่ค่อยอยู่บ้าน ส่วนใหญ่จะออกไปทำงานตั้งแต่เช้าและ พากันไปทำงานที่ต่างจังหวัดจึงทำให้ผลการสำรวจไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ทั้งนี้ทางทีมงานต้องขอบคุณไปยังผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่และลูกบ้านทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือกับข้าพเจ้าและทีมงานเป็นอย่างดี ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ส่งให้ทางส่วนกบางนำไปวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของท่านต่อ


ลงพื้นที่ บ้านดอนไม้งาม

ลงพื้นที่บ้านบุ หมู่12

 

อื่นๆ

เมนู