สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวชลธิชา แฉล้มรัมย์ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท กพร. ในกลุ่มของ  NS05 – ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปราสาท ซึ่งในการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนข้อมูลสู่ชุมชนสำรวจถึงปัญหาที่พบในชุมชน ความต้องการในการแก้ปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชนได้รับคำแนะนำและความร่วมมือจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

คณะทีมตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

จุดลงทะเบียนผู้ที่เข้าร่วมอบรมโครงการ

จุดรับเบรคของผู้เข้าร่วมอบรม

        ในวันที่28 พฤษภาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมเดินรนณรงค์ให้ความรู้เรื่องเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โควิด19 ที่ชาวบ้านรู้จักเป็นอย่างสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและเป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยติดต่อผ่านการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของคนและสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดโรคได้อย่างรวดเร็ว จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าประชาชนในชุมชนยังมีความรู้เรื่องโรคโควิด-19 เช่น ประชาชนในชุมชนไม่ทราบว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถทำให้เกิดความเจ็บป่วยใน สัตว์ เช่น สุนัข หรือแมวได้ และประชาชนในพื้นที่ยังไม่รู้ถึงวิธีป้องกันแบบถูกวิธีและมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การล้างมือด้วยวิธีที่ถูกต้อง รวมถึงการเข้ารับวัคซีน COVID-19 ที่ประชาชนยังให้ความสนใจน้อย เนื่องจากยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนมากพอ และ ยังมีวัคซีนตัวเลือกยังน้อยอยู่

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 และกิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชนการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-๑๙ การเข้ารับการฉีดวัคซีน และการทำความสะอาดวัดและถนนทางเข้าหมู่บ้านร่วมกับทีมเทศบาลตำบลปราสาท

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู