ข้าพเจ้านางสาวจิรัฐติกรณ์ ซื่อรัมย์ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมคืนข้อมูลสู่ชุมชน เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลจากการได้ลงพื้นที่ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จากแบบฟอร์ม01 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 ผลกระทบที่เกิดจาก โรคโคโรนาไวรัส covid-19  เพื่อนำเสนอท่านผู้นำตำบลปราสาท ทั้ง 18 หมู่บ้าน และได้นำเสนอโครงการที่ทางทีมงานได้เขียนขึ้นเพื่อเสนอให้ท่านผู้นำได้รับทราบและลงความเห็น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านทุกท่านเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับความรู้และความเข้าใจในการจัดโครงการจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเป็นอย่างดี 

นำเสนอข้อมูลให้ท่านผู้นำชุมชน

ตัวแทนผู้นำชุมชนให้ข้อเสนอแนะ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  ประชุมเตรียมงาน covid-19 week โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้ให้ความรู้และแบ่งหน้าที่ในการทำงาน โดยข้าพเจ้าได้รับงานเกี่ยวกับการอัดวีดีโอพูดเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ด้วยภาษาท้องถิ่น และได้ลงพื้นที่สอบถามผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วว่าบางคนได้รับผลข้างเคียง คือ มีไข้เล็กน้อย ปวดตรงที่ฉีดวัคซีน รวมไปถึงมีอาการท้องเสียเล็กน้อย  1 วัน ผลข้างเคียงก็หายดี สำหรับบางคนที่มีโรคประจำตัว กลับไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลย ทำให้ประชาชนมั่นใจในวัคซีนมากขึ้น  

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 20.00-20.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพชุมชนเกี่ยวกับโรคโคโรนาไวรัส covid-19 และโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยโครงการนี้ ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นผู้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำหน้ากากใส (face child)อย่างง่าย และมีหน้าที่ในฝ่ายพิธีการร่วมกับทีมงาน 

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมจัดสถานที่ในการจัดโครงการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปาสาท และเรียนรู้วิธีการทำหน้ากากใส (face child)อย่างง่ายกับคณะทีมงาน นอกจากนี้ยังได้ร่วมเรียนรู้วิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์กับทีมงานด้วย และเตรียมอาหารว่างช่วยกันกับทีมงาน 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. วันจัดโครงการ ทำหน้าที่ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม เริ่มตั้งแต่หาที่จอดรถให้กับผู้เข้าร่วมอบรม นำผู้ร่วมอบรมมาที่จุดคัดกรอง และจุดลงทะเบียน  รวมไปถึงไปเชิญประธานในพิธีมาเปิดงาน เวลา 13.00 น. ได้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแนะนำวิธีการทำหน้ากากใส (face child)อย่างง่าย ให้กับผู้ร่วมอบรม เวลา 14.00 น. ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดบ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับทีมงานอีก 5 ท่านและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สอนผู้เข้าร่วมประชุมทำ Face child

กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมจิตอาสาถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดศาสนสถาน 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนโรคโคโรนาไวรัส covid –19 พบว่าประชาชนในพื้นที่บ้านปราสาทมีเจตคติที่ดีต่อวัคซีนป้องกันโรคโคโรนาไวรัส เนื่องจากประชาชนได้เปิดใจพร้อมฉีดวัคซีนทุกเมื่อเมื่อวัคซีนมาถึง และประชาชนรู้วิธีการปฏิบัติตนก่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นอย่างดีเนื่องจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาทได้ลงพื้นที่เพื่อแนะนำวิธีการปฏิบัติตนก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในชุมชนบ้านปราสาทว่าวัคซีนที่ทางรัฐบาลนำเข้าเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าปลอดภัย และมีประชาชนบางส่วนได้ฉีดแล้วไม่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรง ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการในการฉีดวัคซีนเกือบครบทุกคน มีเฉพาะบางคนที่ไม่สามารถฉีดได้เนื่องจากติดสุรา ทั้งนี้ประชาชนยังมีความต้องการให้กระจายวัคซีนให้ทั่วถึงทุกคน และประชาชนส่วนใหญ่ ลงชื่อกับ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ครบทุกคนแล้ว  

นอกจากโรคโคโรน่าไวรัสระบาดแล้ว จากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีโรคระบาดในสัตว์โค กระบือ คือโรคลัมปิสกินซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก มีโคที่เกษตรกรในตำบลเลี้ยงตายไปหลายตัวเนื่องจากติดโรค ซึ่งในขณะนี้ทางปศุสัตว์อำเภอยังไม่ได้ลงมาดูแลอย่างจริงจัง และเกษตรกรได้ทำการป้องกันดูแลสัตว์เลี้ยงกันเอง ซึ่งเกษตรกรบางคนได้กู้เงินเพื่อนำมาซื้อยาในการรักษา ป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยง ก่อให้เกิดการเพิ่มภาระหนี้สินให้เกษตรกรอีกด้วย  ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เป็นเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แต่คือการลงพื้นที่จริง พบโรคระบาดจริง จึงนำมาเขียนในบทความเพื่อให้ทุกท่านได้เล็งเห็นความเดือนร้อน ของประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ในตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  

 

จากการสอบถามเกษตรกรและข้าพเจ้าได้หาข้อมูลเพิ่มเติม โรคลัมปีสกิน เกิดจากเชื้อไวรัส (CopripoxvirusX) ระบาดในโค-กระบือ ผ่านแมลงดูดเลือดเช่น ยุง ริ้น เหลือบ ไร ไม่ติดมนุษย์ โดยมีอาการดังนี้ มีตู่มนูนขึ้นตามตัวสัตว์ ต่อมน้ำเหลืองโต อาจมีไข้สูง อาจพบตาหรือข้อขาบวมอักเสบ อัตราการตายสูงในโค-กระบือที่อายุน้อย  

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดโครงการและการลงพื้นที่ คือ สภาพฝนฟ้าอากาศเพราะหน้านี้เป็นหน้าฝนทำให้เกิดอุปสรรคในการลงพื้นที่อย่างมากและข้อจำกัดในการลงพื้นที่เนื่องจากโรคโคโรนาไวรัส covid-19 ระบาดระลอก 3 ทำให้การปฏิบัติงานไม่ลุล่วงเท่าที่ควร และในการจัดโครงการการส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมค่อนข้างจะเร่งรัดเลยทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารและไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ลงในบทความจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในเร็ววัน  

อื่นๆ

เมนู