ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ หานะพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 6-16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

          วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 มีการประชุมหารือกันกับการอาจารย์และทีมงานในการเตรียมความพร้อมและแบ่งพื้นที่ในการลงเก็บข้อมูลต่างๆ วันที่ 6-16 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านดอนไม้งาม หมู่ที่ 5, บ้านตะโกตาเนตร หมู่ที่ 10 และบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 เพื่อทำการเก็บข้อมูลต่างๆตามแบบฟอร์ม เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเดินทางไปพบผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลครัวเรือนในชุมชนและขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายต่อไป หลังจากนั้นได้ทำการลงสำรวจเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ทางส่วนกลางให้มา พบว่าการประกอบอาชีพในชุมชนส่วนใหญ่คืออาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกอ้อย เลี้ยงสัตว์ (วัว,ควาย) ทำนาเพื่อจำหน่าย และยังมีแหล่งน้ำที่คนในตำบลปราสาทเรียกว่า สระกระโตวา เป็นแหล่งน้ำที่ใช้การเพาะปลูก ส่วนในปัญหาในชุมชนคือ ควันพิษจากการเผาอ้อย เผาถ่าน และถนนสัญจรลำบาก ความต้องการในชุมชนหลักๆคือ ถนนลูกรังเส้นบ้านกะชายมาบ้านดอนไม้งาม และถนนเส้นบ้านเกษตรพัฒนาไปบ้านตะโกตาเนตร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะส่งต่อไปยังส่วนกลางเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง

          ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน และคนในชุมชนที่ให้ความต้อนรับและร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู