ข้าพเจ้านางสาววันทิมา จำปาแดง ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 1-12 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 น ณบ้านปราสาท ตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้าและทีมงานบ้านปราสาท ตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีจำนวนทั้งหมด 117 หลังคาเรือนเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆตามที่ส่วนกลางได้ส่งแบบฟอร์มมาให้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประเมินผลการวิจัยนำไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปในชุมชนนั้น

    ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขออนุญาตท่านผู้ใหญ่บ้านปราสาทหมู่ 2 ก่อนทำการสำรวจและเมื่อเดินเข้าไปสำรวจกับชาวบ้านในหมู่บ้านพบว่าคนในชุมชนมีอาชีพหลัก คือเกษตรกรและบ้านบางหลังก็ว่างงานเนื่องจากต้องดูแลผู้สูงอายุชาวบ้านส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวคือเบาหวานและความดันและเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาทและโรงพยาบาลชุมชนบ้านด่าน การประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรมเกี่ยวกับโควิด-19นั้นพบว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า ชาวบ้านมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน รวมไปถึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการล้างมือ และทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับจากการทำกิจกรรมสาธารณะ และชาวบ้านได้รับผลกระทบที่เกิดจากโรคโควิด น้อยมากเนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ตามแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิดที่ได้ส่งให้ทางส่วนกลางไปแล้วนั้น

     ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้คือ สภาพอากาศแดดแรงจัดและสุนัขที่ทางชาวบ้านเลี้ยงดุร้าย รวมไปถึงเป็นช่วงหมดหน้าทํานาชาวบ้านจึงไปทำงานที่ต่างจังหวัดโดยทำให้การสำรวจได้ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร

     ทั้งนี้ทีมงานขอขอบคุณผู้ใหญ่หมู่ 2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายเสริม ยืนนาน และชาวบ้านปราสาทหมู่ 2 เป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ส่งให้ทางส่วนกลางนำไปวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนของเราต่อไป

อื่นๆ

เมนู