ข้าพเจ้านางสาวลภัสรดา ขจัดโรคา ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการลงพื้นที่ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

หลังจากที่ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ทำการสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลที่ 01 ,02 ,และ 06 จนเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดประชุมเรื่องการเก็บและการสรุปข้อมูลเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียงลำดับปัญหาความต้องการของชุมชน ว่ามีประเด็นปัญหาอย่างไรและชุมชนมีความต้องการอย่างไรบ้าง จึงทำให้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ทราบปัญหาและสิ่งที่ต้องแก้ไข ดังนั้นในวันที่ 12-13 มีนาคม 2564 และวันที่ 15 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้มีการลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ เพื่อการนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในขั้นต่อไป

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปช่วยพัฒนาชุมชนในลำดับต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู