ดิฉันนางสาวสุชาวดี ศรีนาเมือง ตำแหน่ง กพร (เนื่องจากยังไม่มีรายชื่อลงปฏิบัติงานสำนักงานใดจึงลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย) ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  วันที่ 10 มีนาคม ประชุมหารือการปฏิบัติงาน ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 15-16 มีนาคม 2564

ดิฉันและทีมปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบดูแลและสำรวจข้อมูล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 14 บ้านระเบิก หมู่ 4 บ้านหนองละเบิก หมู่ 6 บ้านกะนัง  ก่อนการเข้าสำรวจ ดิฉันและทีมปฏิบัติงานได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนก่อนลงพื้นที่สำรวจโดยนำแบบฟอร์ม 01,02,06 และแบบฟอร์มเพิ่มเติม   และประชากรในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ ทำนา เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีอาชีพเสริมในการทำไร่ ปลูกผักเพื่อจำหน่าย และเลี้ยงสัตว์

ในวันที่ 15 ดิฉันและเพื่อนๆปฎิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในหมู่บ้านขามป้อม ผู้ร่วมปฏิบัติแยกกลุ่มปฏิบัติงานมีการสอบถามข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้รับมอบหมาย

ปัญหาและอุปสรรค์ของชุมชนที่สำรวจเพิ่มเติม คือ ปัญหาความยากจน ส่วนใหญ่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตัวเองส่วนใหญ่จะเช่าทำนา และมีปัญหาขยะ ไม่มีถังขยะในชุมชนและไม่มีงบประมาณในการจัดจ้างบุคคลากรมาเก็บขยะ ปัญหาด้านฝุ่นควันที่ยังจัดการไม่ได้

 

อื่นๆ

เมนู