ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม CBD ของ หมู่ 15 บ้านกะชายน้อย ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลังและเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ทำให้มีรายได้จากอาชีพหลักและอาชีพเสริม จากการลงพื้นที่พบว่าเกษตรกรไม่ค่อยอยู่บ้าน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหว่านข้าว

 

นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนโครงการโครงการอบรมแกนนำสุขภาพเพื่อสร้างสุขแบบองค์รวมบนพื้นฐานวิถีใหม่ ในชุมชนหลังการระบาดระลอกใหม่ของ โควิด-19 เนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน อีกทั้งประชาชนในชุมชนมีความรู้เรื่องโรคโควิด-19ยังไม่มากพอและไม่รู้ถึงวิธีป้องกันแบบถูกวิธี จึงได้เขียนโครงการนี้เพื่ออบรมแกนนำสุขภาพในแต่ละชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 และการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้แกนนำสามารถอธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19แก่คนในชุมชนได้

อื่นๆ

เมนู