1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. NS05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ 4,6,14 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ 4,6,14 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวลภัสรดา ขจัดโรคา ประเภท ประชาชน ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับทีมปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 10-13,15-16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564  เวลา 9.00 น.

ในปฏิบัติงานข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบดูแลและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 14 บ้านระเบิก หมู่ 4 บ้านหนองละเบิก หมู่ 6 บ้านกะนัง รวม 309 ครัวเรือน ก่อนการเข้าสำรวจ ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อลงพื้นที่สำรวจโดยนำแบบฟอร์ม 01,02,06 และแบบฟอร์มเพิ่มเติม  ของคณะพยาบาลศาสตร์ 2 แบบฟอร์ม คือ แบบสำรวจบุคคลที่เป็นโรคเบาหวาน และ แบบสำรวจบุคคลที่เป็นโรคความดันโลหิต ซึ่งพบว่ามีประชากรเป็นโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และประชากรในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ ทำนา เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีอาชีพเสริมในการทำไร่ ปลูกผักเพื่อจำหน่าย และเลี้ยงสัตว์ 

 

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในชุมชนจะเป็นปัญหาความยากจน รองลงมาคือปัญหาฝุ่นควันจากการเผาถ่าน เผาขยะ และขาดแคลนน้ำสะอาดในใช้การอุปโภค บริโภค และผลจากวิกฤตโรคโควิด-19 ทำให้คนในชุมชนเกิดอาการวิตกกังวล และขาดรายได้ในการใช้จ่าย ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู