1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. NS05-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS05-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางจำเรียง สุวรรณ์รัมย์ ประเภท ประชาชน ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่  หมู่ 8 บ้านตลาด หมู่ 9 บ้านกะชายใหญ่ หมู่ 15 บ้านกะชายน้อย และ หมู่ 18 บ้านกะชายสามัคคี ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยมีทั้งหมด  ครัวเรือน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามทุกคำถามเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านตลาด หมู่ 9 บ้านกะชายใหญ่ หมู่ 15 บ้านกะชายน้อย และ หมู่ 18 บ้านกะชายสามัคคี ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ และได้พูดคุยกับผู้คนในหมู่บ้านที่อยู่อาศัยและทำมาหากิน หลังจากที่ได้พูดคุยและซักถามถึงความเป็นอยู่และความเป็นมาของหมู่บ้าน ตามแบบฟอร์ม 01 ที่ส่วนกลางให้มา พบว่าประชากรในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่อ้อย และมีอาชีพเสริมปลูกหม่อน เลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์ ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านตลาด หมู่ 9 บ้านกะชายใหญ่ หมู่ 15 บ้านกะชายน้อย และ หมู่ 18 บ้านกะชายสามัคคี ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวก

รูปภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู