ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ หานะพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 12-15 มีนาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์


 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่พื้นบ้านดอนไม้งาม หมู่ที่ 5, บ้านตะโกตาเนตร หมู่ที่ 10 และบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามแบบฟอร์มของส่วนกลาง เพื่อทำไปใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป จากการได้ลงพื้นที่สำรวจนั้น อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่อ้อย เลี้ยงวัว,ควาย เป็นต้น  จะทอผ้าไหมเป็นงานอดิเรกในช่วงที่ว่างจากการทำการเกษตร ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบจากการสำรวจข้อมูล คือ

  1. คนในชุมชนมีปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับ
  2. ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วยหน้าแล้ง
  3. แสงสว่างไม่เพียงพอตามเส้นทางเข้าหมู่บ้าน
  4. ถนนที่ยังเป็นทางลูกรังอยู่ช่วงทางจากบ้านกะชายไปบ้านดอนไม้งามประมาณ 500 เมตร – 1 กิโลเมตร และทางจากบ้านตะโกตาเนตรไปบ้านเกษตรพัฒนาประมาณ 300 – 500 เมตร

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีการเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล และวันที่ 17 มีนาคม 2564 มาประชุมเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาอาชีพเสริมที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ทั้งนี้ทางทีมงานจะรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความต้องการที่ตรงต่อความต้องการของชุมชนให้มากที่สุดเพื่อพัฒนาต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู