ข้าเจ้านางสาวจิรัฐติกรณ์ ซื่อรัมย์ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่1-12 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.ลงพื้นที่ ณ บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่ หมู่ 2 บ้านปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 117 หลังคาเรือนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆตามที่ส่วนกลางได้ส่งแบบฟอร์มมาให้เพื่อนำไปประเมินผลการวิจัยนำไปพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไปในชุมชนนั้น

     ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขออนุญาตผู้นำหมู่บ้านก่อนการสำรวจและได้สอบถามความเป็นมาของผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนหมู่ที่ 2 กับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายเสริม ยืนนาน และได้รับคำตอบว่าผลผลิตทางการเกษตรของหมู 2 คือการอนุรักษ์ปลาธรรมชาติเพื่อเปิดให้มีกิจกรรมการลงปลา เพื่อนำรายได้มาพัฒนาชุมชนหมู่ที่ 2 ของเรานั่นเองและในการนี้ข้าพเจ้าได้สอบถามถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในหมู่บ้าน พบว่าปัญหาทางสังคมคือปัญหาวัยรุ่นจับกลุ่มตอนกลางคืนและปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ส่วนปัญหาทางสิ่งแวดล้อมคือปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาอ้อยและปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันบางจุด ส่วนปัญหาเกี่ยวกับขยะทางผู้นำและคนในชุมชนได้บริหารจัดการกันเองได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเยาวชนในหมู่บ้านนำพาทีมงานเข้าสำรวจหมู่บ้านอีกด้วย และในการสำรวจหมู่บ้านในครั้งนี้ ยังได้พบว่ามีการค้าขายหอมกระเทียมซึ่งได้ก่อเกิดรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่งตามแบบสำรวจแบบฟอร์ม 01 ที่ได้ส่งให้ส่วนกลางไปแล้วนั้น

ภาพประกอบการลงพื้นที่หมู่ 2

ภาพปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ⬇️

ภาพการหารายได้เสริมจากการทอผ้าฝ้าย⬇️

ภาพการจ้างงานจากการรับหอมกระเทียมมาขาย⬇️

ภาพกิจกรรมการลงปลาหนองโจกจักเพื่อนำรายได้มาพัฒนาหมู่บ้าน ⬇️

ภาพการเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยใช้เจลล้างมือ⬇️

     ปัญหาและอุปสรรคในการสำรวจในครั้งนี่คือ ฝนฟ้าอากาศและสุนัขดุ รวมไปถึงหมดหน้าทำนา ผู้คนในชุมชนจะเข้าไปทำงานในกรุงเทพและต่างจังหวัด และทำให้การสำรวจได้ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่คว

⛈️☀️☔?

     ทั้งนี้ทางทีมงานต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านปราสาทและประชาชนในชุมชน เป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ทางทีมงานและผู้บริหารโครงการจะนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์เป้าหมายเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนของท่านต่อไป

ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีการเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อนำมาสังเคราะห์ข้อมูล เจาะประเด็นเป้าหมายในการพัฒนาสัมมาชีพ รวมไปถึงสินค้า OTOP ในชุมชนเพื่อหาอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ทั้งนี้ทางทีมงานจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงต่อความต้องการของชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู