ข้าพเจ้านางสาววรรณวิสา  พูลกิ่ง  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 22 ชั้น 4  ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลเพื่อรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำรวจมาทั้งหมด รวมทั้งร่วมกันทำ SWOT เพื่อหาแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาตำบลปราสาท โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้มาให้คำแนะนำวิธีการเขียนโครงการในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 5 เมษายน 2564  ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการนัดประชุมเพื่อวางแผนเรื่องโครงการที่จะมาพัฒนาชุมชนในตำบลปราสาท

จากการประชุมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนโครงการเกี่ยวกับ การพัฒนาลวดลายผ้าไหมในตำบลปราสาท ซึ่งในตำบลปราสาทคนในชุมชนได้มีการทอผ้าไหมเพื่อเพิ่มรายได้เป็นอาชีพเสริม จากการสำรวจพบว่าผ้าไหมที่ทำนั้นยังเป็นลวดลายที่ดั้งเดิม ยังไม่มีความโดนเด่นและน่าสนใจเท่าที่ควร ข้าพเจ้าและทีมงานจึงเล็งเห็นถึงจุดนี้ที่จะมาพัฒนาให้คนในชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม ให้มีลวดลายที่แปลกใหม่ เป็นที่ต้องการของตลาดทำให้มีรายได้ที่สูงขึ้นตามมา

จากการเขียนโครงการในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้เสนอโครงการต่อหัวหน้าโครงการ และหวังว่าโครงการที่เสนอไปนั้นจะมีประโยชน์และได้รับการพิจารณาเพื่อเป็นการพัฒนาให้คนในชุมชนปราสาทต่อไป

อื่นๆ

เมนู