ข้าพเจ้านางสาวจิรัฐติกรณ์ ซื่อรัมย์ ประเภท ประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์   วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 22 ชั้น 4

คำขวัญประจำอำเภอบ้านด่าน  ลำตะโคงไหลผ่าน ด่านช้างบรรพกาล งานประเพณีหลากหลาย มากมายกสิกรรม วัฒนธรรม รุ่งเรือง คูเมืองในอดีต.

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกันทำ swot เพื่อหาแนวทางในการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากประธานกลุ่มมีหน้าที่ เขียนโครงการเกี่ยวกับ การหาตลาดผักสวนครัวและพืชไร่ ซึ่งในตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านนั้น ได้มีการพัฒนาเกษตรกรปลูกพืชผัก และพืชไร่เพื่อเป็นอาชีพเสริม แต่ยังขาดตลาดรองรับ เกษตรกรจึงยังไม่มั่นใจในการปลูกพืชผักเพื่อเป็นอาชีพเสริมเท่าที่ควร

ในการนี้ข้าพเจ้าจึงได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าตำบลปราสาทยังมีโรงเรียนศาสตร์พระราชา ซึ่งได้ทำการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน แต่ยังขาดซึ่งการพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืน  และทั้งยังขาดซึ่งการประชาสัมพันธ์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่รู้จักโรงเรียนศาสตร์พระราชาเท่าที่ควร

นอกจากโรงเรียนศาสตร์พระราชาแล้ว ทางตำบลปราสาทร่วมกับตำบลบ้านด่านยังมีฝายน้ำล้นตัดลำตะโคง ทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในอนาคตอีกด้วย

ทางวัดบ้านปราสาทยังได้จัดกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับชุมชน ตำบลทำความดี งานบวชภาคฤดูร้อน ทั้งยังแห่นาคโดยใช้ช้างเป็นกิจกรรมที่โดดเด่นของตำบลปราสาทเลยทีเดียว

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันประชุมเขียนโครงการนำเสนอหัวหน้าโครงการ โดยแต่ละโครงการล้วนเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่ง เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยังยืนต่อไปของคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู