ข้าพเจ้า นางสาวกนกวรรณ ทองเชิด ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและเป็นโรคติดต่อร้ายแรง โดยติดต่อผ่านการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของคนและสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดโรคได้อย่างรวดเร็ว จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าประชาชนในชุมชนยังมีความรู้เรื่องโรคโควิด-19 เช่น ประชาชนในชุมชนไม่ทราบว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถทำให้เกิดความเจ็บป่วยใน สัตว์ เช่น สุนัข หรือแมวได้ และประชาชนในพื้นที่ยังไม่รู้ถึงวิธีป้องกันแบบถูกวิธีและมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การล้างมือด้วยวิธีที่ถูกต้อง รวมถึงการเข้ารับวัคซีน COVID-19 ที่ประชาชนยังให้ความสนใจน้อย เนื่องจากยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนมากพอ

ทีมปฏิบัติงานตำบลปราสาทจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ขึ้น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่ออบรมประชาชนในแต่ละชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงเข้ารับวัคซีน COVID-19 และการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชน  โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ บรรยายในหัวข้อแนวทางป้องกันโรค COVID-19 และการเข้ารับวัคซีน ทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรค COVID-19 และการเข้ารับวัคซีน COVID-19 มากขึ้น

และกิจกรรมกิจกรรมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ โดยวิทยากรเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ รวมถึงทำกิจกรรมคลายความเครียดจากสถานการณ์โรคโควิด-19

กิจกรรมการทำ Face Shield  และสเปรย์แอลกอฮอล์ อย่างง่ายด้วยตนเอง เพื่อให้ประชาชนสามารถทำ Face Shield  และสเปรย์แอลกอฮอล์ ใช้เองได้และป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย

นอกจากนี้ทีมงานตำบลปราสาทยังมีการเดินรณรงค์เชิญชวนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนตามสถานที่ต่างๆ เช่น ตลาดนัด วัด และในหมู่บ้าน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น และการแนะนำช่องทางการลงทะเบียนฉีดวัคซีน โดยมีแอปพลิเคชันหมอพร้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ลงทะเบียนกับ อสม. เนื่องจากง่ายและสะดวก

อื่นๆ

เมนู