1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. NS05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ 4,6,14 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

NS05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หมู่ 4,6,14 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

          ข้าพเจ้า นายจักรพันธ์ นิธิณัฐนันท์ ประเภท ประชาชน หมู่ 4,6,14 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในวันที่10-13,15-16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  หมู่ 4,6,14 ตำบลปราสาท อ.บ้านด่าน จังหวัด บุรีรัมย์

          ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่ 4 บ้านหนองละเบิก หมู่ 6 บ้านกะนัง หมู่ 14 บ้านละเบิก ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เพื่อสำรวจพื้นพี่และเก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน เพื่อนำไปพัฒนาให้ชุมชนได้ยกระดับเศรษฐกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้า OTOP จึงได้เข้าไปขออนุญาติสำรวจชุมชนในพื้นที่ศาสนสถานตามแบบฟอร์ม 02 , 06 หลังจากได้ผลสำรวจแล้ว จึงพบว่าทางวัดได้มีการคัดกรองประชาชน โดย มีการนำเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลล์แอลกอฮอล์มาใช้วัดไข้และล้างมือ ทางวัดได้มีการให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าวัดทุกครั้ง

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าอาวาส หมู่ 4 บ้านหนองละเบิก หมู่ 6 บ้านกะนัง หมู่ 14 บ้านละเบิก ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวก

อื่นๆ

เมนู