สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวชลธิชา แฉล้มรัมย์ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท กพร. ในกลุ่มของ  NS05 – ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

           วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพิ่มเติมเพื่อที่จะแบ่งงานกับหัวหน้าโครงการและทีมงานคณะผู้ร่วมดำเนินงานเพื่อแบ่งงานการเขียนโครงการหลังจากทำการวิเคราะห์ได้ข้อมูลความต้องการของชุมชนแล้วในการนี้ดิฉันได้รับงานเขียนโครงการจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อม​ชุมชน ในวันที่ 14 – 15 ข้าพเจ้าและทีมงาน ทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล เกี่ยวกับเกษตรกรขั้นตอนการผลิตตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวภายในตำบลเพิ่มเติม การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร เนื่องจากสถานการณ์โรค covid-19ระบาดระลอกที่ 3  ทำให้การเก็บข้อมูลลำบากมากขึ้น

          นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงาน เตรียมพร้อมที่จะลงประชาคมหมู่บ้าน กับผู้นำชุมชนพร้อมที่จะพัฒนา และแก้ไขปัญหาถึงความต้องการของชุมชนตำบลปราสาท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เราจะมุ่งมั่นและพัฒนาเพื่อให้ชุมชนตำบลปราสาทของเรากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้เป็นสินค้าที่น่าสนใจอและเป็นตำบลที่เข้มแข็งและสร้างรายได้เสริมที่มั่นคง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู