ข้าพเจ้านางสาววรรณวิสา  พูลกิ่ง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานตำบลปราสาทผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) เพื่อชี้แจ้งและแบ่งหน้าที่ในการปฎิบัติงาน

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนโครงการเรื่อง การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรในชุมชน สืบเนื่องจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบและมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำ เช่น น้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน และประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง อีกทั้งน้ำที่ใช้ไม่สะอาด ทำให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ทางทีมงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาในจุดนี้ จึงได้เขียนโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานเตรียมลงประชาคมกับผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในชุมชน ทำให้ชุมชนตำบลปราสาทมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตดีมีสุขต่อไป

อื่นๆ

เมนู