ข้าพเจ้านางจำเรียง สุวรรณ์รัมย์ ประเภท ประชาชน ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โครงการก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด-19 NS05 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ได้ทำคลิปพูดประชาสัมพันธ์ พูดเชิญชวนฉีดวัคซีนด้วยภาษาท้องถิ่น สำเนียงพื้นบ้านของตำบลปราสาท และได้เดินรณรงค์การฉีดวัคซีนและแจกเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย แผ่นพับ ตามสถานที่ต่างๆในเขตตำบลปราสาท เช่น วัดบ้านปราสาท วัดทองธรรมชาติ สำนักสงฆ์บ้านตลาด ตลาดนัด เทศบาลตำบลปราสาทและศาลากลางหมู่บ้านตามที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนฉีดวัคซีนให้เตรียมตัวด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอและหลังฉีดวัคซีนให้เฝ้าระวังดูอาการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปราสาท จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้และดูแลความสะอาดของสถานที่

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ในชุมชนหลังการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 และกิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชนการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค COVID-19 และการเข้ารับวัคซีน COVID-19 2) เพื่อให้ประชาชนทราบแนวทางการสร้างสุขแบบองค์รวมพื้นฐานวิถีใหม่ และ 3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสาธารณะ และการดูแลรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในช่วงแรกได้เชิญวิทยากรมาจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ช่วงที่สองได้เชิญอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมสอนทำ Face Shield และสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างง่ายด้วยตนเอง จากนั้นมีกิจกรรมทำความสะอาดที่ถนนบ้านด่าน-ปราสาท เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนนและบริเวณข้างๆถนนให้สะอาด

อื่นๆ

เมนู