ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ หานะพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้เข้าพบอาจารย์เพื่อประชุมแผนเตรียมโครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ได้เข้าพบผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ตำบลปราสาท เพื่อขอใช้สถานที่ และปรึกษาเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดขึ้น

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 จัดโครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนเกิดประโยชน์สูงสุด โดยตัวโครงการเป็นการให้ความมรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธี รวมทั้งการให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์จากการสังเคราะห์แสง การทำปุยชีวภาพจากหน่อกล้วย และการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบกลับกรองจากมูลสัตว์

โดยการคัดแยกขยะ ดังนี้

  1. ถังขยะสำหรับขยะอินทรีย์ ขยะเปียก (สีเขียว)

ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้ง

ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้

  1. ถังขยะสำหรับขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)

ขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิล จำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธี เช่น ซองขนม กล่องโฟม ถุงพลาสติก  ภาชนะปนเปื้อนอาหาร กระดาษชานอ้อย

ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำผ่านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุใหม่

3.ถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิล (สีเหลือง)

ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้ ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวดพลาสติก, ถุงพลาสติก, ขวดแก้ว, กระป๋อง, กล่องกระดาษ, กระดาษ

ประโยชน์จากการแยกขยะ: ผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์

  1. ถังขยะสำหรับขยะอันตราย (สีแดง)

ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เช่น สารพิษ วัตถุติดเชื้อได้ วัตถุกัดกร่อน เช่น ถ่านไฟฉาย, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยาหมดอายุ, วัตถุไวไฟ, กระป๋องเสปรย์

ประโยชน์จากการแยกขยะ: แยกขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตาม เพื่อไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน

นอกจากนี้ โดยการสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดขยะในตำบลปราสาททั้งในอดีตและปัจจุบัน พบว่า ในอดีตตำบลปราสาทกำจัดขยะไม่ได้มีขยะจำพวกพลาสติกเยอะเท่าปัจจุบันการกำจัดขยะจึงใช้การเผาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนขยะจำพวกเศษอาหารจะทำการให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือเทใส่โคนต้นไม้

ในปัจจุบันขยะจำพวกพลาสติก แก้ว สารเคมี เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้การกำจัดขยะเป็นไปอย่างยากลำบาก ดังนั้นวิธีการกำจัดขยะของคนในชุมชนตำบลปราสาท  มีดังนี้

  1. ขยะจำพวกเศษอาหาร จะทิ้งโดยการเทใส่โคนต้นไม้ ให้สัตว์เลี้ยง หรือเทใส่หลุมที่ขุดไว้ เป็นต้น
  2. ขยะจำพวกพลาสติก จะทำการเผา
  3. ขยะจำพวกขวดพลาสติก ขวดแก้ว โลหะ กระดาษ จะเก็บรวบรวมเพื่อเอาไปขาย
  4. ขยะอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช สารเคมี เป็นต้น จะนำไปทิ้งในตัวเมือง หรือนำไปฝากไว้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและเทศบาลตำบลปราสาท

ทั้งนี้ทางตำบลปราสาทยังไม่มีการจัดการขยะที่เป็นกิจจะลักษณะเท่าที่ควร เนื่องจากตำบลปราสาทไม่มีแหล่งทิ้งขยะชุมชน ทำให้แต่ละครัวเรือนต้องจัดการขยะด้วยตนเองด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้น

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู