ข้าพเจ้านางสาว อามินา หอมเนียม ประเภทประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
จากที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยข้าพเจ้าและทีมงาน นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการจัดทำ”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ” เข้าจดทะเบียนรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม ชื่อกลุ่ม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือบ้านขาม และมีการนำจดทะเบียนกลุ่ม พร้อมทั้งจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ otop กับทางพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

             หลังจากดำเนินการจดทะเบียนกลุ่มและจดทะเบียนผลิตภัณฑ์otop สำเร็จแล้ว ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ดำเนินการเข้าจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน งานประดิษฐ์จากผ้า ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไป
•ต้องอยู่สภาพเรียบร้อยตลอดชิ้นงาน ประณีต สวยงาม ไม่เปรอะเปื้อน
•ต้องไม่ปรากฏข้อบกพร่องให้เห็นเด่นชัด เช่น ผ้าเป็นรู ขาด รอยต่อและริม ผ้าหลุดลุ่ย มีปลายเส้นด้ายโผล่ออกมา
•รูปทรงและสัดส่วนต้องไม่บิดเบี้ยว เกรนผ้าถูกต้อง สมส่วน ไม่ย่นตึง หรือรั้ง
การเย็บ
•สีของด้ายต้องใช้สีเดียวกันกับของผ้าหรือใช้สีให้กลมกลืนมากที่สุด และเป็นที่ยอมรับได้ ขนาดของเส้นด้ายต้องเหมาะสมกับเนื้อผ้า
•ฝีเข็มต้องไม่ถี่หรือห่างจนเกินไปและไม่ข้ามกระโดด
•ริมตะเข็บด้านในต้องไม่หลุดลุ่ย ตะเข็บต้องไม่มีรอยแยกหรือขาด
•การสอยต้องประณีต ไม่ปรากฏเส้นด้ายบนผ้าด่านถูกอย่างชัดเจน
•การต่อลวดลายของผ้า เช่น ผ้าตา ผ้าลายทางต้องตรงกัน(ยกเว้นกรณีเป็นลักษณะเฉพาะของชิ้นงาน)
ซับใน
•สีซับในต้องเป็นสีเดียวกันหรือกลมกลืนกับผ้าด้านนอก และไม่ตรึงรั้นจนเสียรูปทรง
•ต้องอยู่ในสภาพดี แข็งแรง ทนทาน เหมาะสมกับแบบผ้าและเนื้อผ้า (กรณีเป็นโลหะต้องไม่เป็นสนิม)
การตกแต่งด้วยวัสดุอื่น
•ต้องประณีตเรียบร้อย สวยงาม แข็งแรง ติดแน่นคงทนและเหมาสมกับชิ้นงาน
สี
•มีสีตกอยู่ในน้ำได้เพียงเล็กน้อย
ขนาด
•ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก โดยมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่น ได้ไม่เกินบวกลบ1นิ้ว หรือ2.5 เซนติเมตร
การใช้งาน
•ต้องสามรถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์
การบรรจุภัณฑ์
•หากมีการบรรจุให้บรรจุในหีบห่อที่สะอาด แห้งเรียบร้อย และสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์
เครื่องหมายและฉลาก
ที่ฉลากหรือหืบห่อผลิตภัณฑ์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษรหรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน
1 ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์
2 ขนาด
3 เดือนปีที่ทำ
4 ข้อแนะนำในการใช้ และการดูแลรักษา
5 ชื่อผู้ผลิต หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น
ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการศึกษาข้อมูลที่จะนำจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แล้วจะดำเนินการจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในลำดับต่อไป

อื่นๆ

เมนู